SFS 2004:553 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

040553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 a

§ konsumentköplagen

(1990:932) skall ha följande lydelse.

20 a §

2 Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämna-

des skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är
oförenligt med varans eller felets art.

Vid köp av byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en huvudsaklig del

av ett en- eller tvåbostadshus gäller vad som sägs i första stycket fel som vi-
sar sig inom två år efter avlämnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på

avtal som har ingåtts dessförinnan.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.

2 Senaste lydelse 2002:587.

SFS 2004:553

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

5 SFS 2004:518–558

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.