SFS 2002:587 Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

020587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om konsumentköplagen

(1990:932)

dels att 1–3, 16, 17, 19, 23 och 26–28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 16 a, 20 a, 48 och

49 §§, av följande lydelse,

dels att det närmast före 48 och 49 §§ skall införas nya rubriker av föl-

jande lydelse.

1 §

Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en

konsument.

Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet för-

medlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsid-
karen och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker.
I denna paragraf avses med
konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten.

2 §

Lagen gäller även beställning av en vara som skall tillverkas. Om be-

ställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet, gäller därutöver
4 § första stycket samt 6 och 7 §§ konsumenttjänstlagen (1985:716).

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara

även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den över-
vägande delen av hans förpliktelse.

3 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Första stycket gäller inte vid köp av gas, som levereras i ledning, om de

allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av
Konsumentverket.

1 Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa
aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier
(EGT L 171, 7.7.1999, s. 12, Celex 31999L0044).

SFS 2002:587

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:587

16 §

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och för-

packning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åt-
följd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, använd-
ning, förvaring och skötsel.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet

används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan

skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ända-
mål,

3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha

de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller
modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning

behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan skall anses felaktig,
1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket,
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant

förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till
eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli
upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på
köpet eller,

3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog

kunnat förutsätta.

16 a §

Har säljaren som ett led i fullgörelsen av köpet åtagit sig att instal-

lera varan och har sådan installation utförts av säljaren eller av någon annan
för dennes räkning, skall varan anses felaktig, om den på grund av brister i
installationen avviker från vad som föreskrivs i 16 § första eller andra
stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kun-
nat förutsätta.

17 §

Även om en vara har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande

allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köpa-
ren med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kun-
nat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på en auktion, där köpare har möjlighet att

personligen närvara vid försäljningen, anses den såld i ”befintligt skick”.
Vid tillämpning av första stycket skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

19 §

3

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana upp-

gifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid
marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med så-

dana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än
säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid mark-
nadsföringen av varan eller annars före köpet.

3 Senaste lydelse 1995:456.

background image

3

SFS 2002:587

Första och andra styckena gäller inte, om säljaren visar att uppgifterna har

rättats i tid på ett tydligt sätt eller att uppgifterna inte har inverkat på köpet.
Andra stycket gäller inte heller, om säljaren visar att han varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter åläggande en-

ligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation om va-
ran eller underlåtit att lämna sådan information om varans egenskaper eller
användning som han enligt marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att
lämna. Detsamma gäller om åläggandet har meddelats varans tillverkare el-
ler någon annan som i tidigare säljled tagit befattning med varan och säljaren
har känt till eller borde ha känt till underlåtenheten att fullgöra åläggandet.
En förutsättning för att varan skall anses felaktig enligt detta stycke är dock
att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

20 a §

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämna-

des skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är
oförenligt med varans eller felets art.

23 §

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säl-

jaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde
ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader ef-
ter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall
som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas till
näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i

en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan,

förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller
liknande utfästelse.

26 §

Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar om-

leverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren.

Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleve-

rans skulle medföra oskälig kostnad för säljaren skall särskild hänsyn tas till
vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit fel-
fri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre
kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.

Avhjälpande eller omleverans skall ske inom skälig tid efter det att köpa-

ren framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för
denne.

27 §

Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans,

har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han
när köparen reklamerar utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgär-
den kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller vä-
sentlig olägenhet för köparen.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet el-

ler företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till
omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta av-
hjälpande eller omleverans från säljarens sida.

background image

4

SFS 2002:587

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

28 §

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker

inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägen-
het för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva
köpet enligt 29 §.

Köparen har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet,

till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att köparen
erhåller ett prisavdrag.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på

en auktion där köpare har möjlighet att personligen närvara vid försälj-
ningen.

Lagval

48 §

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga
om köp enligt denna lag, om den lag som gäller med bortseende från villko-
ret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
den lagen ger köparen ett bättre skydd.

Förhållandet till säljarens borgenärer

49 §

Köp enligt denna lag gäller mot säljarens borgenärer i och med avta-

let. När köp inte avser en bestämd vara, blir köpet dock inte gällande mot
borgenärerna förrän åtgärd har vidtagits genom avskiljande eller märkning
av varan, anteckning om varan i en bokföringshandling eller på något annat
sätt så att det framgår att varan är avsedd för köparen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.