SFS 2012:69 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2012:69 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
120069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 43 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

43 §

Kreditgivaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning

för att återta varan under förutsättning att det rörande kreditköpet i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köpa-
ren har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordran och tidpunkterna
för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller signerats av
denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Det ska anges i ansö-

kan hur stor del av kreditfordran som är obetald. Om kreditgivaren gör an-
språk på dröjsmålsränta, ska det också uppges i ansökan vad kreditgivaren
fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i första
stycket ska fogas till ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

SFS 2012:69

Utkom från trycket
den 21 februari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt