SFS 2012:69 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2012:69 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
120069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 43 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

43 §

Kreditgivaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning

för att återta varan under förutsättning att det rörande kreditköpet i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köpa-
ren har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordran och tidpunkterna
för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller signerats av
denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Det ska anges i ansö-

kan hur stor del av kreditfordran som är obetald. Om kreditgivaren gör an-
språk på dröjsmålsränta, ska det också uppges i ansökan vad kreditgivaren
fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i första
stycket ska fogas till ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

SFS 2012:69

Utkom från trycket
den 21 februari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.