SFS 2008:493 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2008:493 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
080493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 och 15 §§ konsumentkreditlagen

(1992:830) ska ha följande lydelse.

8 §

2

Om information som anges i 6 och 7 §§ inte lämnas ska marknads-

föringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara vä-
sentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

15 §

3

Om en näringsidkare för sin egen eller någon annans räkning säljer

en vara utan att iaktta vad som sägs i 14 §, ska det anses utgöra en åtgärd i
strid med 5 § marknadsföringslagen (2008:486).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 1995:458.

3

Senaste lydelse 1995:458.

SFS 2008:493

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.