SFS 2014:17 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2014:17 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
140017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

10 §

Vid telefonförsäljning av en kredit tillämpas i stället för 8 § första

stycket och 9 § första stycket det som föreskrivs i 3 kap. 4 § första stycket
lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den beskriv-
ning av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska ges enligt
det stycket ska innehålla information om

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,
2. kreditavtalets löptid,
3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex

eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring
av krediträntan,

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och

det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning

enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska beskrivningen innehålla

information om kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och angi-
vande av referensindex eller referensräntor samt den effektiva räntan med
angivande av ett representativt exempel. Om avtalet innebär att konsumenten
kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående krediten, ska också det
anges.

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

SFS 2014:17

Utkom från trycket
den 28 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.