SFS 2014:83 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2014:83 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
140083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 20 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen

(2010:1846)

dels att nuvarande 52 § ska betecknas 54 §,
dels att 51 § och den nya 54 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 52 § ska sättas närmast före den

nya 54 §,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 52 och 53 §§, av följande

lydelse.

51 §

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela

näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med en sanktionsavgift,
om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten.

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdel-

sen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att
upphöra med att lämna krediter. Ett beslut om föreläggande får förenas med
vite.

Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild

hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i sin
skyldighet enligt 12 § och om bristerna är systematiska.

52 §

Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst femtusen kronor och högst

tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsättning när-

mast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidka-
rens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas
eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den

överträdelse är som föranlett varningen.

Avgiften får efterges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

53 §

Sanktionsavgiften ska betalas till Konsumentverket inom trettio dagar

från det att beslutet vann laga kraft eller inom den längre tid som anges i be-
slutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska Kon-

sumentverket lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om

1 Prop. 2013/14:34, bet. 2013/14:CU13, rskr. 2013/14:150.

SFS 2014:83

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

2

SFS 2014:83

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Avgiften faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom

fem år från det att beslutet vann laga kraft.

54 §

Konsumentverkets beslut enligt 50 § andra stycket, 51 och 52 §§ får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket
enligt 50 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas endast vid brister i kreditprövningen

för krediter som har beviljats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.