SFS 2014:276 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2014:276 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
140276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 49 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

49 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. Verkets tillsyn

omfattar dock inte Sveriges riksbank, verksamhet som står under tillsyn av
Finansinspektionen eller verksamhet hos Kronofogdemyndigheten. Med
verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen avses inte verksam-
het som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än

som är nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

SFS 2014:276

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.