SFS 1978:598

780598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978: 598

om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981);

utfärdad den 15 juni 1978.

Utkom från trycket

den 4juli 1978

Enligt riksdagens besluf föreskrivs att 17, 18, 20 och 22 §§ konsument­

kreditlagen (1977:981) skall ha nedan angivna lydelse.

17 § Vill kreditgivaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning gö­

ras mellan honom och köparen.

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Värdet

beräknas efter vad kreditgivaren kan antagas få ut genom att på lämpligt

sätt försälja varan.

Kreditgivaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordring­

en efter avräkning enligt 13 § samt i förekommande fall dröjsmålsränta,
dock ej enligt högre räntefot än som anges i 6 § rän telagen (1975: 635).

Kreditgivaren får däijämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kost­

nader för återtagande av varan, nämligen exekutionsavgift, skälig kostnad

för transport av varan samt utgift för inställelse vid fö rrättning för återta­
gande, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av kreditgiva­

rens rätt. .Vid be stämmande av ersättning för utgift för inställelse äger be­

stämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne

motsvarande tillämpning.

I mål om handräckning för återtagande får kreditgivaren, enligt vad re­

geringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för
eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde.

18 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än

kreditgivaren, får varan återtagas endast om kreditgivaren betalar mellan­
skillnaden till kö paren eller, när varan värderats av utmätningsman, ned­

sätter mellanskillnaden hos denne.

Har kreditgivaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter

återtagande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar

köparen, får kreditgivaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan
betalning mot mellanskillnad köparen till godo.

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får kreditgi­

varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har
utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan.

' Prop. 1977/78:142, LU 30, rskr 372.

1163

¬

background image

SFS 1978:598

20 § Kreditgivaren får hos utmätningsman söka handräckning för varaos ^

återtagande, under förutsättning att rörande kreditköpet har upprättats en'
av parterna underskriven handling, som innehåller förbehåll om återtagan^;
derätt samt uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden,

kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter när betalning skall erläg-:'

gas.

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift

om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om kreditgivaren

gör anspråk på d röjsmålsränta skall i ansök ningen också uppges vad kre­

ditgivaren fordrar i den delen. Vid ansökn ingen skall fogas styrkt avskrift

av den handling som anges i första stycket.

22 § 1 fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i

21 § tredie stvcket, äger i övrigt 12 § andra och tredje styckena samt
14-18 §§ lagen (1978: 599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl.

motsvarande tillämpning. Härvid skall hänvisningen i 16 § tredje stycket
till 10 § första st ycket avse 18 § första stycket denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

rJ.

Ill

•, 1 *i!

Atl

len!

jKK

j I O,T

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.