SFS 1981:801

810801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:801

Utkom från trycket

den 8 september 1981

Lag

om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981);

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen

(1977:981)®

dels att i 20 § ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde­

myndigheten",

dels att 18 och 21 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

18

Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än

kreditgivaren, får varan återtagas endast om kreditgivaren betalar mellan­
skillnaden till köparen eller, när varan värderats av kronofogdemyndighe­
ten, nedsätter mellanskillnaden hos myndigheten.

Har kreditgivaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter

återtagande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar

köparen, får kreditgivaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan

betalning mot mellanskillnad köparen till godo.

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får kreditgi­

varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har
utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan.

21 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att de förut­
sättningar som anges i 15 § andra stycket föreligger.

Har förbehåll om återtaganderätt använts i strid mot förbud enligt 15 §

tredje stycket, får handräckning ej beviljas.

Handräckning eller verkställighet av dom, varigenom köparen har för­

pliktats att lämna tillbaka vara som sålts med förbehåll om återtaganderätt,

får ej beviljas beträffande vara som enligt 5 kap. 1-3 §§ utsökningsbalken

undantages från utmätning.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

1582

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr351.

® Senaste lydelse av 20 § 1 978:598.

® Senaste lydelse 197 8: 598.

/

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.