SFS 1985:581

850581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:581

om ämdlriiinig i koesementkredliitlageE (1977:981);

uikom från trycket

den 24 juni 1985

Utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 30 § konsumentkreditlagen

(1977:981) skall ha n edan angivna lydelse.

30

Bestämmelserna i 8 och 9 §§ gäller e j kreditköp för vilka föreskrif­

ter om kontantinsats har meddelats med stöd av lagen (1975:90) med
bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmäs­

sig försäljning av bilar. Bestämmelserna gäller inte heller kreditköp för

vilka föreskrifter har meddelats med stöd av lagen (1985; 580) med bemyn­

digande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp.

Prop. 1984/85:217, LU 44, rskr 411.

^Senaste lydelse 1980:524.

¬

background image

<--S

⬢ ^ / ⬢ u

SFS 1985:581

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den \

utkom från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

''/

ANITA GRADIN

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.