SFS 1986:1203

861203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1203 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i konsuHientkreditlagen (1977:981);

den 22 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 30 § konsumentkreditiagen

(1977:981) skall ha följande lydelse.

30

Bestämmelserna i 8 och 9§§ gäller ej kreditköp för vilka föreskrif­

ter om kontantinsats har meddelats med stöd av lagen (1986; 1202) med
bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kreditköp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

2162

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

' Prop, 1986/87: 27. FiU 7. rskr. 63,

' Senaste lydelse 198.^:581.

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.