SFS 1988:394

880394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:394

Lag

Utkom frän trycket

Om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981);

den 13 juni 1988

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 17 § konsumentkreditlagen

(1977:981)- ordet "exekutionsavgift" skall bytas ut mot "utsökningsav-

gift".

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88; 152, LU 34 . rskr. 309.

960

- Senaste lydelse av 1 7 § 1978:598.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.