SFS 2016:425 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2016:425 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
160425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 51 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

51 §

2

Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela

näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med en sanktionsavgift,
om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten.

Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdel-

sen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förbjuda näringsidkaren att
lämna krediter. Ett beslut om förbud får förenas med vite.

Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild

hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i sin
skyldighet enligt 12 § och om bristerna är systematiska.

Ett beslut om förbud gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslu-

tet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för beslut som har meddelats av Konsument-

verket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224.

2 Senaste lydelse 2014:83.

SFS 2016:425

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.