SFS 2016:573 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

160573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 43 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

43 §

2

Kreditgivaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för

att återta varan under förutsättning att det rörande kreditköpet i en handling
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen
har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset,
kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordran och tidpunkterna för betal-
ning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits under av
denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska trans-
aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Det ska anges i ansö-

kan hur stor del av kreditfordran som är obetald. Om kreditgivaren gör an-
språk på dröjsmålsränta, ska det också uppges i ansökan vad kreditgivaren
fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i första
stycket ska fogas till ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2012:69.

SFS 2016:573

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.