SFS 2018:478 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2018:478 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
SFS2018-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen
(2010:1846)2

dels att nuvarande 6 a § ska betecknas 6 b §,
dels att 2, 4 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 a § ska sättas närmast före 6 b §,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6 a, 7 b, 19 a, 19 b och 36 a §§,

och närmast före 6 a, 19 a och 36 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §3 I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprungliga

kreditgivarens fordran,

kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller

liknande,

kontokredit: ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett

kreditutrymme,

kreditköp: ett köp av en vara eller tjänst som finansieras genom en kredit

som lämnas av

� säljaren, eller
� annan kreditgivare, om det görs på grund av en överenskommelse

mellan denne och säljaren eller om varan eller tjänsten anges i kreditavtalet,

kontantpris: det pris till vilket en vara eller tjänst vanligen erbjuds

konsumenter mot kontant betalning,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra

kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, inklusive
nödvändiga kostnader för värdering, dock med undantag för notariats-
avgifter,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,
kreditränta: räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av

skulden angiven som en ränta,

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på

kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att delbetalningar
ska göras under den löpande kredittiden,

1 Prop. 2017/18:72, bet. 2017/18:CU20, rskr. 2017/18:262.

2 Senaste lydelse av 6 a § 2016:1031.

3 Senaste lydelse 2016:1031.

SFS

2018:478

Publicerad
den

15 maj 2018

background image

2

SFS

bostadskredit:
� en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller

bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i
byggnad som inte hör till fastighet, eller

� en kredit som tas i syfte att förvärva eller behålla äganderätt till sådan

egendom, om det inte är fråga om en tillfällig finansieringslösning under
övergången till ett annat finansiellt arrangemang och krediten har en
obestämd löptid eller ska återbetalas inom 12 månader,

bostadskredit i utländsk valuta: en bostadskredit i en annan valuta än
� valutan i det land inom EES där konsumenten är bosatt,
� valutan som konsumenten får sin inkomst i, eller
� valutan som konsumenten har de tillgångar i som ska användas som

betalning av krediten,

högkostnadskredit: en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till

referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 pro-
centenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostads-
kredit.

4 §4 För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbunden med
mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader
gäller inte bestämmelserna om information i 7�10 §§, om dokumentation av
kreditavtalet i 14 §, om ångerrätt i 21�25 §§, om underrättelse vid en över-
låtelse i 28 § andra stycket eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd
löptid i 37 §. Om en sådan kredit avser kreditköp, gäller inte heller bestäm-
melserna om kreditprövning i 12 och 13 §§.

För en räntefri kontokredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig

avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader gäller inte bestäm-
melserna om information i 7�10 §§ och 14 § andra och tredje styckena, om
ångerrätt i 21�25 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd
löptid i 37 §.

För en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre

månader gäller inte bestämmelserna om information vid marknadsföring i
7 § andra stycket 4�6 och tredje stycket, om information i kreditavtalet i
14 § andra stycket, om ångerrätt i 21�25 §§, om betalning av skulden i förtid
i 32�36 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en bostadskredit gäller inte bestämmelserna om information i 8 och

10 §§, om betalningsplan i 16 §, om ångerrätt i 21�25 §§ eller om upp-
sägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §. För en bostadskredit där
kreditfordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör
säkerhet överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller
på grund av låntagarens sviktande hälsa eller död gäller dock bestämmel-
serna om information i 8 § första stycket och 10 §.

För en kredit som lämnas av ett kreditinstitut eller värdepappersbolag för

finansiering av ett avtal med institutet eller bolaget om köp av finansiella
instrument gäller inte bestämmelserna om information i 8�10 §§ och 14 §
andra och tredje styckena eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd
löptid i 37 §.

4 Senaste lydelse 2016:1031.

2018:478

background image

3

SFS

Måttfullhet vid marknadsföring


6 a § Vid marknadsföring av krediter ska måttfullhet iakttas.

Marknadsföring som strider mot första stycket ska vid tillämpningen av

5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot
konsumenter.

7 b § I fråga om en högkostnadskredit ska näringsidkaren i de fall som
avses i 7 § även lämna en särskild upplysning med information om att
marknadsföringen gäller en högkostnadskredit. Upplysningen ska också
innehålla information om riskerna med skuldsättning och om vart konsu-
menten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet i upplysningen och om hur den ska lämnas i mark-
nadsföringen.

11 §5 Om information som anges i 6 b�10 a §§ inte lämnas, ska mark-
nadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i
29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter


19 a § För en högkostnadskredit får varken krediträntan eller dröjsmåls-
räntan per år överstiga den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 §
räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 40 procentenheter.

En konsument som är i dröjsmål med betalning av en högkostnadskredit

är inte skyldig att betala någon annan form av ersättning med anledning av
dröjsmålet än dröjsmålsränta.

19 b § För en högkostnadskredit får kostnaderna inte överstiga ett belopp
som motsvarar kreditbeloppet eller, i fråga om en kontokredit, varje enskilt
utnyttjande av kreditbeloppet som konsumenten har gjort.

Med kostnader i första stycket avses
1. kreditkostnader,
2. dröjsmålsränta, och
3. kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader

m.m.

Om kreditgivaren, eller någon annan som kreditgivaren har nära

förbindelser med i den mening som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, lämnar konsumenten en ny högkostnads-
kredit som helt eller delvis finansierar återbetalning av den befintliga hög-
kostnadskrediten, avses med kostnader i första stycket för den nya krediten
även sådana kostnader som är hänförliga till den befintliga krediten.

Förlängning av löptiden för högkostnadskrediter


36 a § Löptiden för en högkostnadskredit får inte förlängas mer än en
gång.

Trots första stycket får löptiden förlängas, om
1. förlängningen inte medför en kostnad för konsumenten, eller
2. konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna betala

sin skuld.

5 Senaste lydelse 2016:1031.

2018:478

background image

4

SFS

Om kreditgivaren, eller någon annan som kreditgivaren har nära för-

bindelser med i den mening som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, lämnar konsumenten en ny högkostnads-
kredit som helt eller delvis finansierar återbetalning av den befintliga hög-
kostnadskrediten, ska den nya krediten vid tillämpning av första stycket
anses vara en förlängning av löptiden för den befintliga krediten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
2. För kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre

lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

2018:478

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.