SFS 2018:1322 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

SFS2018-1322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 10 a §§ konsumentkredit-

lagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.

10 §2 Vid sådan telefonförsäljning av en kredit som avses i 3 kap. 4 a §

första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärs-

lokaler tillämpas det stycket i stället för 8 § första stycket och 9 § första

stycket. Den beskrivning av den finansiella tjänstens huvudsakliga egen-

skaper som ska ges enligt det stycket ska innehålla information om

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,

2. kreditavtalets löptid,

3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referens-

index eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för

ändring av krediträntan,

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och

det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning

enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska beskrivningen innehålla

information om kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och

angivande av referensindex eller referensräntor samt den effektiva räntan

med angivande av ett representativt exempel. Om avtalet innebär att

konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående krediten,

ska också det anges.

10 a §3 Vid sådan telefonförsäljning av en bostadskredit som avses i 3 kap.

4 a § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärs-

lokaler gäller att den beskrivning av den finansiella tjänstens huvudsakliga

egenskaper som ska ges enligt det stycket åtminstone ska innehålla de

uppgifter som avses i det i 9 a § angivna standardiserade EU-faktabladets

del A, avsnitten 3–6.

Första stycket gäller dock inte för en bostadskredit där kreditfordran ska

betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet överlåts

med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av

låntagarens sviktande hälsa eller död.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

1

Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404.

2

Senaste lydelse 2014:17.

3

Senaste lydelse 2016:1031.

SFS 2018:1322

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1322

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.