SFS 2018:2028 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2018:2028 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
SFS2018-2028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2, 6 b och 8 §§ konsumentkredit-
lagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.

2 §3 I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprungliga kre-

ditgivarens fordran,

kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknan-

de,

kontokredit: ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett

kreditutrymme,

kreditköp: ett köp av en vara eller tjänst som finansieras genom en kredit

som lämnas av

� säljaren, eller
� annan kreditgivare, om det görs på grund av en överenskommelse mel-

lan denne och säljaren eller om varan eller tjänsten anges i kreditavtalet,

kontantpris: det pris till vilket en vara eller tjänst vanligen erbjuds konsu-

menter mot kontant betalning,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra

kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, inklusive
nödvändiga kostnader för värdering, dock med undantag för notariatsav-
gifter,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,
kreditränta: räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av

skulden angiven som en ränta,

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på

kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att delbetalningar
ska göras under den löpande kredittiden,

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsument-

kreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, i lydelsen enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/1011, samt Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om

ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011.

3 Senaste lydelse 2018:478.

SFS

2018:2028

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

bostadskredit:
� en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller

bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i
byggnad som inte hör till fastighet, eller

� en kredit som tas i syfte att förvärva eller behålla äganderätt till sådan

egendom, om det inte är fråga om en tillfällig finansieringslösning under
övergången till ett annat finansiellt arrangemang och krediten har en obe-
stämd löptid eller ska återbetalas inom 12 månader,

bostadskredit i utländsk valuta: en bostadskredit i en annan valuta än
� valutan i det land inom EES där konsumenten är bosatt,
� valutan som konsumenten får sin inkomst i, eller
� valutan som konsumenten har de tillgångar i som ska användas som

betalning av krediten,

högkostnadskredit: en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till

referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 pro-
centenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostads-
kredit,

referensvärde: det som anges i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används
som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för
att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

6 b §4 Näringsidkaren ska tillhandahålla allmän information om bostads-
krediter som näringsidkaren erbjuder konsumenter. Sådan information
behöver inte tillhandahållas av en kreditförmedlare som inte uppträder som
ombud för en kreditgivare.

Informationen ska innehålla uppgifter om
1. näringsidkarens namn, organisationsnummer och adress,
2. de ändamål som krediten får användas för,
3. säkerheter som kan komma att krävas för ingående av kreditavtalet,
4. kreditavtalets löptid,
5. vilket slags kreditränta som kan erbjudas, bland annat huruvida räntan

är rörlig eller bunden och vilka räntebindningstider som erbjuds, och en kort
beskrivning av vad som kännetecknar olika räntor och vad de innebär för
konsumenten,

6. i förekommande fall, vilket referensvärde som kreditavtalet hänvisar

till och vem som kontrollerar tillhandahållandet av referensvärdet samt en
beskrivning av vad det innebär för konsumenten att referensvärdet används,

7. vilken valuta som bostadskrediten kan erbjudas i och, i förekommande

fall, en förklaring av vad det innebär för konsumenten att ta en bostadskredit
i utländsk valuta,

8. kreditbeloppet, kreditkostnaden, kreditfordran och den effektiva räntan

genom att använda representativa exempel,

9. eventuella andra kostnader som ska betalas i samband med ett kredit-

avtal,

10. olika alternativ för återbetalning av krediten med angivande av amor-

teringarnas antal, regelbundenhet och belopp och, i förekommande fall, att
iakttagande av kreditvillkoren inte garanterar att hela kreditbeloppet är åter-
betalt vid kredittidens slut,

11. villkoren för återbetalning i förtid,

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:478.

2018:2028

background image

3

SFS

12. vilka krav på värdering av en säkerhet som ställs, vem som är ansvarig

för att värderingen utförs och huruvida kostnader för värderingen kommer
att uppstå för konsumenten,

13. konsekvenserna av att kreditavtalet inte följs,
14. huruvida det krävs att konsumenten öppnar ett konto eller ansluter sig

till en tjänst som möjliggör betalning av amorteringar och kostnader, och

15. huruvida konsumenten förutsätts köpa andra tjänster för att kunna få

krediten på de marknadsförda villkoren och, i så fall, om dessa även kan
köpas av någon annan.

Informationen ska finnas tillgänglig i en handling eller i någon annan läs-

bar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten eller i någon annan
elektronisk form.

8 §5 Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås, i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för kon-
sumenten, ge konsumenten information om

1. vilket slags kredit det rör sig om,
2. kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer

och adress,

3. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten,
4. kreditavtalets löptid,
5. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
6. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referens-

index eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för
ändring av krediträntan,

7. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och

det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,

8. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning

enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor;
om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens
räkning, ska det anges,

9. avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av

avgifterna,

10. notariatsavgifter,
11. skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kredit-

avtalet,

12. dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som

ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs,

13. påföljder vid dröjsmål med betalning,
14. begärda säkerheter,
15. förekomst eller avsaknad av ångerrätt,
16. konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till

ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas,

17. konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats,
18. konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal, och
19. den tid under vilken erbjudandet gäller.
Informationen ska ges i formuläret ⬝Standardiserad europeisk konsument-

kreditinformation⬝. Om avtalet på konsumentens begäran ska ingås genom
ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen före
avtalsslutet ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form
som är tillgänglig för konsumenten, ska näringsidkaren ge konsumenten

5 Senaste lydelse 2016:1031.

2018:2028

background image

4

SFS

informationen i denna form snarast efter det att avtalet har ingåtts. Informa-
tionen i formuläret ska begränsas till det som anges i första stycket.

Om kreditavtalet hänvisar till ett referensvärde, ska näringsidkaren även

ge konsumenten information om vilket referensvärde som används och vem
som kontrollerar tillhandahållandet av referensvärdet samt en beskrivning
av vad det innebär för konsumenten att det värdet används. Informationen
ska ges på det sätt som anges i första stycket eller andra stycket andra
meningen.

Om konsumenten begär det, ska näringsidkaren utan kostnad ge honom

eller henne ett utkast till ett kreditavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.


På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

2018:2028

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.