SFS 1993:1214 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

SFS 1993_1214 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1993/94:55, bet. 1993/94:LU6, rskr. 1993/94:23.

2

Senaste lydelse 1993:214.

3031

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

SFS 1993:1214
Utkom från trycket
den 7 december 1993

utfärdad den 25 november 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 och 13 §§ konsumentkredit-

lagen (1992:830) skall ha följande lydelse.

11 §2 Förutsättningarna för ändringar i räntesatsen skall anges i avtalet.

Räntesatsen får ändras till konsumentens nackdel endast i den utsträck-

ning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostna-
der för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte
skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Vid kredit för bostadsändamål
med en sammanlagd löptid om minst 30 år och med en ränta som är
bunden under viss del av avtalstiden, minst tre månader, har dock kredit-
givaren, om han har gjort förbehåll om det i avtalet, rätt att vid utgången
av en sådan del av avtalstiden ändra räntan så att den motsvarar den ränta
som kreditgivaren vid den tidpunkten allmänt tillämpar för nya krediter
av motsvarande slag.

Utan hinder av andra stycket får räntesatsen ändras på visst sätt i

anslutning till ändringar i en referensränta som kreditgivaren inte har
något betydande inflytande över. Ett avtalsvillkor härom får förenas med
ett undantag om att räntesatsen under särskilda förutsättningar skall änd-
ras mer eller mindre än som följer av anknytningen till referensräntan.
Undantaget skall bestämmas så att det inte blir mindre förmånligt för
konsumenten än för kreditgivaren. Det skall uppfylla kraven i andra
stycket.

Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om ränteändringar

på samma sätt till konsumentens förmån som till hans nackdel.

13 § Kreditgivaren skall underrätta konsumenten om ränteändringar

och avgiftsändringar. Utom vid ränteändringar som beror enbart på änd-
ringar i en referensränta skall underrättelse lämnas senast när ändringen
börjar gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller
genom annonsering i dagspressen. Sker underrättelsen genom annonse-

ring, skall meddelande om ändringen också lämnas när nästa avisering
eller kontoutdrag sänds till konsumenten.

Vid ränteändringar som beror enbart på ändringar i en referensränta

skall underrättelse lämnas genom ett meddelande till konsumenten senast i
samband med nästa avisering eller kontoutdrag.

background image

SFS 1993:1214

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller

dock i fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

3032

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.