SFS 1995:311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 1995:311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
SFS 1995_311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:311

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 § konsumentkreditlagen

(1992:830) skall ha följande lydelse.

32 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i
31 § tredje stycket, tillämpas i övrigt 12 § andra och tredje styckena
samt 15-18 §§ lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsid-
kare m.fl., varvid hänvisningen i 16 § tredje stycket till 10 § första

stycket skall avse 18 § första stycket denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om ansökningar om handräckning som gjorts före ikraft-
trädandet. I fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet
gäller dock äldre föreskrifter endast om beslutet meddelats före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

499

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.