SFS 1995:311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 1995:311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
SFS 1995_311 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:311

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 § konsumentkreditlagen

(1992:830) skall ha följande lydelse.

32 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i
31 § tredje stycket, tillämpas i övrigt 12 § andra och tredje styckena
samt 15-18 §§ lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsid-
kare m.fl., varvid hänvisningen i 16 § tredje stycket till 10 § första

stycket skall avse 18 § första stycket denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om ansökningar om handräckning som gjorts före ikraft-
trädandet. I fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet
gäller dock äldre föreskrifter endast om beslutet meddelats före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

499

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Avtalslagen
Köplagen