SFS 1995:1002 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 1995:1002 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
SFS 1995_1002 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1002

Utkom från trycket
den 11 juli 1995

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 29 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 26 §§ konsumentkredit-

lagen (1992:830) skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk

och som lämnas eller erbjuds en konsument av en näringsidkare i dennes
yrkesmässiga verksamhet.

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om kredit

som lämnas av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas
av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren.

Lagen gäller inte författningsreglerade lån som lämnas av statsmedel och

inte heller lån som lämnas i pantbanksverksamhet enligt pantbankslagen
(1995:1000).

1

Prop. 1994/95: 178, bet. 1994/95: NU27, rskr. 1994/95:442.

1818

background image

26 § Använder näringsidkare förbehåll om återtagande vid försäljning
av en vara som med hänsyn till sin beskaffenhet eller sitt värde eller på
grund av förhållandena på marknaden inte är lämpad som kreditsäkerhet,
kan näringsidkaren förbjudas att framdeles i liknande fall använda sådana
förbehåll. I fråga om förbud gäller i övrigt bestämmelserna i lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

SFS 1995:1002

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1819

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.