SFS 1995:1004 Lag om ändring i lagen (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 1995:1004 Lag om ändring i lagen (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
SFS 1995_1004 Lag om ändring i lagen (1995_311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992_830)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1004

Utkom från trycket
den 11 juli 1995

Lag
om ändring i lagen (1995:311) om ändring i
konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 29 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 § konsumentkreditlagen

(1992:830) i paragrafens lydelse enligt lagen (1995:311) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

32 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i

31 § tredje stycket, tillämpas i övrigt 12 § andra och tredje styckena samt

15 � 18 §§ lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare

m. fl., varvid hänvisningen i 16 § tredje stycket till 10 § första stycket skall
avse 28 § första stycket denna lag.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95: NU27, rskr. 1994/95:442.

1820

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.