SFS 2004:312 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2004:312 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
040312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om konsumentkreditlagen

(1992:830)

dels

att nuvarande 37 § skall betecknas 38 §,

dels

att den nya 38 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 a och 37 §§, samt

närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Kreditprövning

5 a §

Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten

har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt
kreditavtalet (kreditprövning).

Kreditprövning behöver inte göras om näringsidkaren på grund av sin

kännedom om konsumenten eller andra omständigheter har grundad anled-
ning att utgå från att konsumenten har ekonomiska förutsättningar att full-
göra vad han eller hon åtar sig.

Kravet på kreditprövning gäller inte heller för engångskrediter när kredit-

tiden är högst tre månader och kreditbeloppet skall betalas på en gång eller
för krediter som avser mindre belopp.

37 §

Om näringsidkaren inte följer vad som föreskrivs i 5 a §, får Konsu-

mentverket förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter. Fö-
reläggandet får förenas med vite.

Om det är tillräckligt, får Konsumentverket i stället meddela varning.

38 §

Konsumentverkets beslut enligt 36 § andra stycket och 37 § får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten. Andra beslut av Konsumentverket enligt 36 §
får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av med-

lemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter (EGT L 42,
12.2.1987, s. 48, Celex 31987L0102) senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/7/EG (EGT L 101, 1.4.1998, s. 17, Celex 31998L0007).

SFS 2004:312

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:312

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.