SFS 2002:564 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumentkreditlag (2010:1846) / SFS 2002:564 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
020564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9

§ konsumentkreditlagen

(1992:830) skall ha följande lydelse.

9 §

Ett avtal om kredit skall ingås skriftligen. Avtalet skall undertecknas

av konsumenten eller signeras av denne med en sådan avancerad elektronisk
signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska sig-
naturer. Konsumenten skall få en kopia av avtalet.

Ett kreditavtal som inte har ingåtts skriftligen är ändå giltigt utom i fråga

om villkor som är till nackdel för konsumenten. Vid bedömning av om ett
villkor är till nackdel för konsumenten skall en jämförelse göras med vad
som gäller om villkoret inte tillämpas.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte för engångskrediter när kreditti-

den är högst 45 dagar och hela kreditbeloppet skall betalas på en gång. Det
gäller inte heller för krediter som avser ett belopp som uppgår till högst
1 500 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306 och 2001/02:307.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (⬝Direktiv om elektronisk handel⬝) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1,
Celex 32000L0031).

SFS 2002:564

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.