SFS 2008:491 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

080491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 §§ konsument-

tjänstlagen (1985:716) ska ha följande lydelse.

5 §

2

Näringsidkaren ska särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

1. i strid mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som

väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt
från säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451).

9 §

3

Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvi-

kelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att

säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt,
eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten ska också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud

enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller om näringsidkaren inte
har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig att utföra enligt 8 § tredje
stycket.

15 §

4

Avser tjänsten förvaring av en lös sak gäller i stället för vad som sägs

i 9, 10 och 12–14 §§ att tjänsten ska anses felaktig, om förvaringen anordnas
på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvi-

kelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att

säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt,
eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten ska också anses felaktig, om förvaringen anordnas i strid mot

förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller på ett sätt som av-
viker från sådana uppgifter enligt 10 § som inte har rättats på ett tydligt sätt.

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2004:455.

3

Senaste lydelse 2004:455.

4

Senaste lydelse 2004:455.

SFS 2008:491

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:491

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

21 §

5

Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra

avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett

eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma gäller,
om tjänsten har utförts i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen
(2004:451).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte

kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får
denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att syftet med
tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta
eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen får
konsumenten i stället häva avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att den

inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten, får
denne häva avtalet.

33 §

6

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen eller

av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedömningen
av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på grund
därav felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att ersätta
konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 underlåtit att lämna sä-

kerhetsinformation som han enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451)
har förelagts att lämna eller sådan information av betydelse för bedöm-
ningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han enligt
marknadsföringslagen (2008:486) har ålagts att lämna och kan underlåten-
heten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, är han skyldig att ersätta kon-
sumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar även

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som
tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egendomen är
avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2004:455.

6

Senaste lydelse 2005:61.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.