SFS 1973:877

730877.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LHEACS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:20px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:21px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:20px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:22px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EXPVDG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:915px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft10">ag; </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973: 877 </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 december 1973. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 dec. 1973 </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag �ger till�mpning n�r konsument av n�ringsidkare k�per </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">vara, som �r avsedd huvudsakligen f�r enskilt bruk och som s�ljes i </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">n�ringsidkarens yrkesm�ssiga verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973; 138, LU 36, rs kr 347. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:729px;white-space:nowrap" class="ft11">1733 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 877 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagen g�ller under motsvarande f�ruts�ttningar �ven i fr�ga om k�p </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�n annan �n n�ringsidkare, om k�pet f�rmedlas av n�ringsidkare som </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">ombud f�r s�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">2 � Vid k�p som omfattas av denna lag skall k�paren alltid ha de be�</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft23">fogenheter som tillerk�nnes k�pare i lagen. F�rbeh�ll som inskr�nker <br/>s�dan befogenhet �r ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket utg�r ej hinder mot att i st�llet f�r best�mmelse i la�</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">gen till�mpa vad som p� grund av avtal eller enligt lagen (1905: 38 </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">s. 1) om k�p och byte av l�s egendom eller eljest g�ller betr�ffande </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">k�parens f�rh�llande till s�ljaren eller annan mot vilken han f�r ut�</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">�va befogenhet enligt denna lag, under f�ruts�ttning att d�rigenom <br/>l�ngre g�ende befogenhet �n enligt lagen tillerk�nnes k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>K�parens f�rh�llande till s�ljaren </b></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Har s�ljaren ej avl�mnat varan i r�tt tid och beror det ej av k��</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft24">paren eller h�ndelse f�r vilken denne st�r faran, f�r k�paren h�va k�pet, <br/>om ej s�ljaren efter uppmaning av k�paren avl�mnar varan inom sk�lig </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">tid. Detta g�ller dock ej om dr�jsm�let �r av ringa betydelse f�r k�pa�</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">ren. �ven utan att s�dan uppmaning l�mnats har k�paren r�tt att h�va <br/>k�pet, om det av annan anledning m�ste ha st�tt klart f�r s�ljaren att </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">dr�jsm�let �r av ej ringa betydelse f�r k�paren. Villkor som inskr�nker </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">k�parens r�tt att h�va k�pet skall dock g�lla vid k�p av vara, som till�</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">verkats s�rskilt efter k�parens anvisningar eller �nskem�l eller som s�l�</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">jaren eljest m�ste antagas sakna m�jlighet att p� rimliga villkor av�</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">yttra till annan �n k�paren, om det ej �r uppenbart att genom dr�js�</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">m�let k�parens syfte med avtalet skulle v�sentligen f�rfelas. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">Dr�jer s�ljaren att avl�mna vara, som skall betalas vid eller efter </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">den tid som best�mts f�r avl�mnandet, f�r k�paren inneh�lla k�peskil�<br/>lingen till dess varan h�lles honom till handa. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">4 � Ar varan beh�ftad med fel, som s�ljaren �tagit sig att avhj�lpa, <br/>och avhj�lpes ej felet inom sk�lig tid efter det att k�paren framst�llt </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft24">anspr�k p� grund av felet eller avl�mnas ej inom samma tid felfri vara <br/>i den felaktigas st�lle, f�r k�paren g�ra avdrag p� k�peskillingen, kr�va <br/>sk�lig ers�ttning f�r avhj�lpande av felet eller, om felet �r av ej ringa </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft24">betydelse f�r honom, h�va k�pet. Villkor som inskr�nker k�parens r�tt <br/>alt h�va k�pet skall dock g�lla, om betydande skada skulle �samkas </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">s�ljaren genom att k�pet h�ves och han erbjuder k�paren sk�lig ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">ning f�r felet samt det ej �r uppenbart att varan icke kan anv�ndas f�r </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">sitt �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Avser felet vara, som skall betalas vid eller efter den tid som best�mts </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r avl�mnandet, f�r k�paren inneh�lla k�peskillingen till dess felet av�</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">hj�lpts eller felfri vara h�lles honom till handa. Ar det uppenbart att </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">felet �r av endast ringa betydelse f�r k�paren, f�r han dock ej inne�</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">h�lla mer �n vad som kan antagas motsvara dubbla kostnaden f�r felets </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">avhj�lpande. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena g�ller �ven om �tagandet att avhj�lpa fe-</p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">1734 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">let gjorts f�r s�ljarens r�kning av varans tillverkare eller annan. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">5 � �r varan beh�ftad med fel och skall ej detta avhj�lpas p� grund </p> <p style="position:absolute;top:36px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973; 877 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">av �tagande som avses i 4 �, f�r k�paren g�ra avdrag p� k�peskillingen </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">eller, om felet �r av ej ringa betydelse f�r honom, h�va k�pet. I fr�ga <br/>om giltigheten av villkor som inskr�nker k�parens r�tt att h�va k�pet </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">�ger 4 � f�rsta stycket andra punkten motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Har k�paren framst�llt anspr�k p� grund av felet och erbjuder sig </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ljaren d�rvid att avhj�lpa detta eller att avl�mna felfri vara i den fel�</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">aktigas st�lle, f�r k�paren ej g�ra g�llande befogenhet enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket, om r�ttelsen sker genast och utan kostnad eller v�sentlig ol�gen�</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft32">het f�r honom. I fr�ga om r�tt f�r k�paren att inneh�lla k�peskillingen <br/>�ger 4 � andra stycket motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">6 � I fall som avses i 3 �, 4 � f�rsta och tredje styckena samt 5 � f�rsta <br/>stycket har k�paren r�tt till sk�lig ers�ttning f�r utgift som han �dragit </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">sig till f�ljd av dr�jsm�l eller fel, om ej s�ljaren visar att f�rsummelse </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">icke ligger honom till last. R�tt till ers�ttning f�r avhj�lpande av fel <br/>tillkommer dock ej k�paren i annat fall eller i vidare m�n �n som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">skrives i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">7 � Har s�ljaren vid k�pet eller p� varans f�rpackning eller i annons </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">eller annat meddelande avsett att komma till allm�nhetens eller k�pa�<br/>rens k�nnedom l�mnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller <br/>anv�ndning och kan uppgiften antagas ha inverkat p� k�pet, skall va�<br/>ran anses beh�ftad med fel. Detta g�ller dock ej, om s�ljaren tydligt </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttat uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare s�ljled tagit be�</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">fattning med varan, f�r egen eller s�ljarens r�kning l�mnat s�dan vilse�</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">ledande uppgift som avses i f�rsta stycket och kan den antagas ha in�</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">verkat p� k�pet, skall varan anses beh�ftad med fel, om s�ljaren �be�</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">ropat uppgiften eller, fast�n han insett eller uppenbarligen bort inse </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">att uppgiften var vilseledande, underl�tit att tydligt r�tta den. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � S�ljes varan i strid mot f�rbud att saluh�lla vara, vilket medde�</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">lats i f�rfattning eller av myndighet v�sentligen i syfte att f�rebygga <br/>att den som anv�nder varan �drager sig oh�lsa eller drabbas av olycks�<br/>fall eller f�r att eljest hindra anv�ndning av vara som ej �r tillf�rlitlig </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">fr�n s�kerhetssynpunkt, skall varan anses beh�ftad med fel. Detsamma <br/>g�ller, om varan �r s� bristf�llig att dess anv�ndning medf�r uppenbar <br/>fara f�r k�parens eller annans liv eller h�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">9 � Har varan s�lts i befintligt skick eller med liknande f�rbeh�ll, <br/>skall den �ven i annat fall �n som avses i 7 eller 8 � anses beh�ftad </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">med fel, om den ej �r s�dan som k�paren haft anledning r�kna med </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft33">samt s�ljaren m�ste ha insett detta men underl�tit att upplysa k�paren <br/>om r�tta f�rh�llandet. Detsamma g�ller, om varan �r i v�sentligt s�mre </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">skick �n k�paren med h�nsyn till varans pris och omst�ndigheterna i </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">�vrigt haft sk�l att f�ruts�tta. </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � Har s�ljaren eller annan f�r hans r�kning genom garanti eller </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">liknande utf�stelse �tagit sig att svara f�r varan under viss angiven tid, <br/>skall varan anses beh�ftad med fel, om den avviker fr�n vad som f�ljer </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft30">1735 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1973: 877 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft42">av utf�stelsen och det ej g�res sannolikt att avvikelsen beror av olycks�<br/>h�ndelse eller eljest av omst�ndighet som �r att h�nf�ra till k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">11 � Vill k�paren g�ra g�llande befogenhet p� grund av fel i varan, </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft40">skall han underr�tta s�ljaren om felet inom sk�lig tid efter det att han </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft42">m�rkt eller bort m�rka detta, dock ej senare �n ett �r fr�n det han <br/>mottog varan. Har annan �n s�ljaren f�r dennes r�kning �tagit sig att </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft42">avhj�lpa fel i vara n, f�r underr�ttelsen i st�llet l�mnas till den som gjort <br/>�tagandet. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rsummar k�paren att l�mna underr�ttelse s�som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket, f�rlorar han r�tten att g�ra g�llande befogenhet p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40">felet. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40">K�parens f�rh�llande till varans tillverkare ni. fl. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40">12 � Har varans tillverkare eller annan f�r s�ljarens r�kning �tagit sig </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft40">att avhj�lpa fel i varan och visar han f�rsummelse vid fullg�rande av </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">�tagandet, skall han ers�tta k�paren dennes skada, om den ej �r ringa. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40">13 � K�paren har r�tt att kr�va fullg�rande av �tagande som avses </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft40">i 12 �, om han l�mnat underr�ttelse s�som anges i 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">14 � Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare s�ljled tagit </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft42">befattning med varan, f�r egen eller s�ljarens r�kning p� varans f�r�<br/>packning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">allm�nhetens eller k�parens k�nnedom upps�tligen eller av v�rdsl�shet </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft42">l�mnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller anv�ndning <br/>och kan uppgiften ant agas ha inverkat p� k�pet, skall han ers�tta skada </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft40">som d�rigenom tillfogas k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">S�rslulda best�mmelser om Icreditk�p </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � Har s�ljaren l�mnat anst�nd med erl�ggande av k�peskillingen </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft42">eller del d�rav och �verl�ter eller pants�tter han sin fordran, �r k�paren <br/>ej bunden av k�pevillkor, varigenom han helt eller delvis har avst�tt fr�n </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft43">r�tten att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet mot ny borgen�rs <br/>krav p� betalning. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">16 � Erl�gges k�peskillingen eller del d�rav med belopp, som k�paren </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">i samband med k�pet genom s�ljarens f�rmedling erh�llit som l�n av </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40">bank eller annan, med vilken s�ljare n samarbetar f�r s�dan f�rmedling </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft42">av l�n, f�r k�paren mot l�ngivarens krav p� betalning framst�lla samma <br/>inv�ndningar p� grund av k�pet som han �ger g�ra mot s�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � L�mnar s�ljaren anst�nd med erl�ggande av k�peskillingen eller </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">del d�rav, f�r han ej mottaga av k�paren ing�ngen v�xclf�rbindelse be�</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft42">tr�ffande det som ej crlagts. Han f�r ej heller till bevis f�r sin fordran <br/>mottaga av k�paren utf�rdat l�pande skuldebrev eller annan av denne </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">1736 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">ing�ngen skuldf�rbin delse, vars �verl�telse eller pants�ttning inskr�nker </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">k�parens r�tt att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet, om ny </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1973: 877 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">borgen�r i god tro f�rv�rvar fordringshandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta stycket f�rsta punkten �ger ej till�mpning p� egen v�xel, som </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft53">�r utst�lld av bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller kreditkassa <br/>inom jordbrukskasser�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som upps�tligen bryter mot f�rsta stycket d�mes till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">Avslutaii�e best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">18 � Har meddelande, som k�paren vill l�mna s�ljaren eller annan </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft54">enligt 3, 4, 11 eller 13 �, inl�mnats f�r befordran med post eller telegraf <br/>och f�rsenas det eller kommer det ej fram, skall denna omst�ndighet </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">icke f�ranleda att k�paren f�rlorar r�tten att g�ra g�llande befogenhet <br/>enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">19 � Lagen �ger ej till�mpning p� ers�ttning f�r f�rlust som k�paren </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft54">lider genom personskada eller skada p� annan egendom �n den s�lda <br/>varan. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft51">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft51">CARL L IDBOM </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft50">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> </div>
background image

ag;

SFS 1973: 877

utf�rdad den 7 december 1973.

Utkom fr�n trycket

den 11 dec. 1973

Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag �ger till�mpning n�r konsument av n�ringsidkare k�per

vara, som �r avsedd huvudsakligen f�r enskilt bruk och som s�ljes i

n�ringsidkarens yrkesm�ssiga verksamhet.

1 Prop. 1973; 138, LU 36, rs kr 347.

1733

background image

SFS 1973: 877

Lagen g�ller under motsvarande f�ruts�ttningar �ven i fr�ga om k�p

fr�n annan �n n�ringsidkare, om k�pet f�rmedlas av n�ringsidkare som

ombud f�r s�ljaren.

2 � Vid k�p som omfattas av denna lag skall k�paren alltid ha de be�

fogenheter som tillerk�nnes k�pare i lagen. F�rbeh�ll som inskr�nker
s�dan befogenhet �r ogiltigt.

F�rsta stycket utg�r ej hinder mot att i st�llet f�r best�mmelse i la�

gen till�mpa vad som p� grund av avtal eller enligt lagen (1905: 38

s. 1) om k�p och byte av l�s egendom eller eljest g�ller betr�ffande

k�parens f�rh�llande till s�ljaren eller annan mot vilken han f�r ut�

�va befogenhet enligt denna lag, under f�ruts�ttning att d�rigenom
l�ngre g�ende befogenhet �n enligt lagen tillerk�nnes k�paren.

K�parens f�rh�llande till s�ljaren

3 � Har s�ljaren ej avl�mnat varan i r�tt tid och beror det ej av k��

paren eller h�ndelse f�r vilken denne st�r faran, f�r k�paren h�va k�pet,
om ej s�ljaren efter uppmaning av k�paren avl�mnar varan inom sk�lig

tid. Detta g�ller dock ej om dr�jsm�let �r av ringa betydelse f�r k�pa�

ren. �ven utan att s�dan uppmaning l�mnats har k�paren r�tt att h�va
k�pet, om det av annan anledning m�ste ha st�tt klart f�r s�ljaren att

dr�jsm�let �r av ej ringa betydelse f�r k�paren. Villkor som inskr�nker

k�parens r�tt att h�va k�pet skall dock g�lla vid k�p av vara, som till�

verkats s�rskilt efter k�parens anvisningar eller �nskem�l eller som s�l�

jaren eljest m�ste antagas sakna m�jlighet att p� rimliga villkor av�

yttra till annan �n k�paren, om det ej �r uppenbart att genom dr�js�

m�let k�parens syfte med avtalet skulle v�sentligen f�rfelas.

Dr�jer s�ljaren att avl�mna vara, som skall betalas vid eller efter

den tid som best�mts f�r avl�mnandet, f�r k�paren inneh�lla k�peskil�
lingen till dess varan h�lles honom till handa.

4 � Ar varan beh�ftad med fel, som s�ljaren �tagit sig att avhj�lpa,
och avhj�lpes ej felet inom sk�lig tid efter det att k�paren framst�llt

anspr�k p� grund av felet eller avl�mnas ej inom samma tid felfri vara
i den felaktigas st�lle, f�r k�paren g�ra avdrag p� k�peskillingen, kr�va
sk�lig ers�ttning f�r avhj�lpande av felet eller, om felet �r av ej ringa

betydelse f�r honom, h�va k�pet. Villkor som inskr�nker k�parens r�tt
alt h�va k�pet skall dock g�lla, om betydande skada skulle �samkas

s�ljaren genom att k�pet h�ves och han erbjuder k�paren sk�lig ers�tt�

ning f�r felet samt det ej �r uppenbart att varan icke kan anv�ndas f�r

sitt �ndam�l.

Avser felet vara, som skall betalas vid eller efter den tid som best�mts

f�r avl�mnandet, f�r k�paren inneh�lla k�peskillingen till dess felet av�

hj�lpts eller felfri vara h�lles honom till handa. Ar det uppenbart att

felet �r av endast ringa betydelse f�r k�paren, f�r han dock ej inne�

h�lla mer �n vad som kan antagas motsvara dubbla kostnaden f�r felets

avhj�lpande.

F�rsta och andra styckena g�ller �ven om �tagandet att avhj�lpa fe-

1734

let gjorts f�r s�ljarens r�kning av varans tillverkare eller annan.

background image

5 � �r varan beh�ftad med fel och skall ej detta avhj�lpas p� grund

SFS 1973; 877

av �tagande som avses i 4 �, f�r k�paren g�ra avdrag p� k�peskillingen

eller, om felet �r av ej ringa betydelse f�r honom, h�va k�pet. I fr�ga
om giltigheten av villkor som inskr�nker k�parens r�tt att h�va k�pet

�ger 4 � f�rsta stycket andra punkten motsvarande till�mpning.

Har k�paren framst�llt anspr�k p� grund av felet och erbjuder sig

s�ljaren d�rvid att avhj�lpa detta eller att avl�mna felfri vara i den fel�

aktigas st�lle, f�r k�paren ej g�ra g�llande befogenhet enligt f�rsta

stycket, om r�ttelsen sker genast och utan kostnad eller v�sentlig ol�gen�

het f�r honom. I fr�ga om r�tt f�r k�paren att inneh�lla k�peskillingen
�ger 4 � andra stycket motsvarande till�mpning.

6 � I fall som avses i 3 �, 4 � f�rsta och tredje styckena samt 5 � f�rsta
stycket har k�paren r�tt till sk�lig ers�ttning f�r utgift som han �dragit

sig till f�ljd av dr�jsm�l eller fel, om ej s�ljaren visar att f�rsummelse

icke ligger honom till last. R�tt till ers�ttning f�r avhj�lpande av fel
tillkommer dock ej k�paren i annat fall eller i vidare m�n �n som f�re-

skrives i 4 �.

7 � Har s�ljaren vid k�pet eller p� varans f�rpackning eller i annons

eller annat meddelande avsett att komma till allm�nhetens eller k�pa�
rens k�nnedom l�mnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller
anv�ndning och kan uppgiften antagas ha inverkat p� k�pet, skall va�
ran anses beh�ftad med fel. Detta g�ller dock ej, om s�ljaren tydligt

r�ttat uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare s�ljled tagit be�

fattning med varan, f�r egen eller s�ljarens r�kning l�mnat s�dan vilse�

ledande uppgift som avses i f�rsta stycket och kan den antagas ha in�

verkat p� k�pet, skall varan anses beh�ftad med fel, om s�ljaren �be�

ropat uppgiften eller, fast�n han insett eller uppenbarligen bort inse

att uppgiften var vilseledande, underl�tit att tydligt r�tta den.

8 � S�ljes varan i strid mot f�rbud att saluh�lla vara, vilket medde�

lats i f�rfattning eller av myndighet v�sentligen i syfte att f�rebygga
att den som anv�nder varan �drager sig oh�lsa eller drabbas av olycks�
fall eller f�r att eljest hindra anv�ndning av vara som ej �r tillf�rlitlig

fr�n s�kerhetssynpunkt, skall varan anses beh�ftad med fel. Detsamma
g�ller, om varan �r s� bristf�llig att dess anv�ndning medf�r uppenbar
fara f�r k�parens eller annans liv eller h�lsa.

9 � Har varan s�lts i befintligt skick eller med liknande f�rbeh�ll,
skall den �ven i annat fall �n som avses i 7 eller 8 � anses beh�ftad

med fel, om den ej �r s�dan som k�paren haft anledning r�kna med

samt s�ljaren m�ste ha insett detta men underl�tit att upplysa k�paren
om r�tta f�rh�llandet. Detsamma g�ller, om varan �r i v�sentligt s�mre

skick �n k�paren med h�nsyn till varans pris och omst�ndigheterna i

�vrigt haft sk�l att f�ruts�tta.

10 � Har s�ljaren eller annan f�r hans r�kning genom garanti eller

liknande utf�stelse �tagit sig att svara f�r varan under viss angiven tid,
skall varan anses beh�ftad med fel, om den avviker fr�n vad som f�ljer

1735

background image

SFS 1973: 877

av utf�stelsen och det ej g�res sannolikt att avvikelsen beror av olycks�
h�ndelse eller eljest av omst�ndighet som �r att h�nf�ra till k�paren.

11 � Vill k�paren g�ra g�llande befogenhet p� grund av fel i varan,

skall han underr�tta s�ljaren om felet inom sk�lig tid efter det att han

m�rkt eller bort m�rka detta, dock ej senare �n ett �r fr�n det han
mottog varan. Har annan �n s�ljaren f�r dennes r�kning �tagit sig att

avhj�lpa fel i vara n, f�r underr�ttelsen i st�llet l�mnas till den som gjort
�tagandet.

F�rsummar k�paren att l�mna underr�ttelse s�som anges i f�rsta

stycket, f�rlorar han r�tten att g�ra g�llande befogenhet p� grund av

felet.

K�parens f�rh�llande till varans tillverkare ni. fl.

12 � Har varans tillverkare eller annan f�r s�ljarens r�kning �tagit sig

att avhj�lpa fel i varan och visar han f�rsummelse vid fullg�rande av

�tagandet, skall han ers�tta k�paren dennes skada, om den ej �r ringa.

13 � K�paren har r�tt att kr�va fullg�rande av �tagande som avses

i 12 �, om han l�mnat underr�ttelse s�som anges i 11 �.

14 � Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare s�ljled tagit

befattning med varan, f�r egen eller s�ljarens r�kning p� varans f�r�
packning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till

allm�nhetens eller k�parens k�nnedom upps�tligen eller av v�rdsl�shet

l�mnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller anv�ndning
och kan uppgiften ant agas ha inverkat p� k�pet, skall han ers�tta skada

som d�rigenom tillfogas k�paren.

S�rslulda best�mmelser om Icreditk�p

15 � Har s�ljaren l�mnat anst�nd med erl�ggande av k�peskillingen

eller del d�rav och �verl�ter eller pants�tter han sin fordran, �r k�paren
ej bunden av k�pevillkor, varigenom han helt eller delvis har avst�tt fr�n

r�tten att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet mot ny borgen�rs
krav p� betalning.

16 � Erl�gges k�peskillingen eller del d�rav med belopp, som k�paren

i samband med k�pet genom s�ljarens f�rmedling erh�llit som l�n av

bank eller annan, med vilken s�ljare n samarbetar f�r s�dan f�rmedling

av l�n, f�r k�paren mot l�ngivarens krav p� betalning framst�lla samma
inv�ndningar p� grund av k�pet som han �ger g�ra mot s�ljaren.

17 � L�mnar s�ljaren anst�nd med erl�ggande av k�peskillingen eller

del d�rav, f�r han ej mottaga av k�paren ing�ngen v�xclf�rbindelse be�

tr�ffande det som ej crlagts. Han f�r ej heller till bevis f�r sin fordran
mottaga av k�paren utf�rdat l�pande skuldebrev eller annan av denne

1736

ing�ngen skuldf�rbin delse, vars �verl�telse eller pants�ttning inskr�nker

background image

k�parens r�tt att framst�lla inv�ndningar p� grund av k�pet, om ny

SFS 1973: 877

borgen�r i god tro f�rv�rvar fordringshandlingen.

F�rsta stycket f�rsta punkten �ger ej till�mpning p� egen v�xel, som

�r utst�lld av bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller kreditkassa
inom jordbrukskasser�relsen.

Den som upps�tligen bryter mot f�rsta stycket d�mes till b�ter.

Avslutaii�e best�mmelser

18 � Har meddelande, som k�paren vill l�mna s�ljaren eller annan

enligt 3, 4, 11 eller 13 �, inl�mnats f�r befordran med post eller telegraf
och f�rsenas det eller kommer det ej fram, skall denna omst�ndighet

icke f�ranleda att k�paren f�rlorar r�tten att g�ra g�llande befogenhet
enligt denna lag.

19 � Lagen �ger ej till�mpning p� ers�ttning f�r f�rlust som k�paren

lider genom personskada eller skada p� annan egendom �n den s�lda
varan.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

CARL L IDBOM

(J ustitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.