SFS 1985:987

850987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:987

Utkom från trycket

den 19 december 1985

Lag

om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 5 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 50 § konsumenttjänstlagen

(1985:716) skall ha nedan angivna lydelse.

50 § Näringsidkaren skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas av

honom för att vårda en sak som han håller kvar enligt 49 § eller som inte
har hämtats i rätt t id. Han har rätt till skälig ersättning för vården.

I fråga om näringsidkarens rätt att sälja en s ak som har överlämnats till

honom eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning finns
bestämmelser i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som

inte har hämtats.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr. 5.

1

I '

QT

ri a

:u

Ei!
cri'
5

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.