SFS 1988:1608

881608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

f

SFS 1988:1608 Lag

Utkom frän trycket

oiH ändring I konsuHienttjänstlagen (1985:716);

den 3 januari 1989

utfärdad den 22 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 §§ konsument­

tjänstlagen (1985:716) skall ha följande lydelse.

3542

' Prop. 1988/89:23, LU13. rskr. 61.

¬

background image

5 § Näringsidkaren skall särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

, 1, i strid mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut

som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är

tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 4 § marknadsföringslagen (1975:1418) eller

6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604).

9 § Tjänsten skall anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som v äsentligen syftar till

att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillfö rlitligt från säk erhetssyn­

punkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Tjänsten skall också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud

enligt 4 § marknadsföringslagen (1975:1418) eller 6 § prod uktsäkerhets­
lagen (1988:1604) eller om näringsidkare^.inte har utfört sådant tilläggsar­

bete som han är skyldig att utföra enligt 8 § tredje stycket.

15 § Avser tjänst en förvaring av en lös sak g äller i ställ et för V ad so m

sägs i 9, 10 och 12 -14 §§ att tjänsten skall anses felaktig, om förvaringen

anordnas på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väse ntli­

gen syftar till att säk erställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från
säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Tjänsten skall också anses felaktig, om förvaringen anordnas i strid mot

förbud enli gt 4 § m arknadsföringslagen (1975: 1418) eller 6 § produktsä­

kerhetslagen (1988:1604) eller på ett sätt som avviker från sådana uppgif­
ter enligt 10 § som inte i tid har rättats på ett tydligt sätt.

21 § Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra

avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat, får konsumenten i stället

häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts i strid mot förbud

enligt 4 § ma rknadsföringslagen (197 5:1418) ell er 6 § prod uktsäkerhets­

lagen (1988:1604).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den

inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten
får denn e häva avtalet beträffande återståe nde del. �r felet sådant att

syftet me d tjänsten i huvud sak är förfelat eller utförs tjänsten i strid mot

förbud enligt 4 § marknadsföringslagen eller 6 § produktsäkerhetslagen, får

konsumenten i stället häva avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att

den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumen­

ten, får denne häva avtalet.

SFS 1988; 1608

3543

¬

background image

\

SFS 1988:1608

33 § Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen eller
av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedömning­
en av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på
grund därav felakt ig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att
ersätta konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avs es i 10 § första stycket 2 elle r 3 underlåtit att lämna

sådan information av betyde lse för bedöm ningen av tjänstens beskaffen­

het eller ändamålsenlighet som han enligt marknadsföringslagen

(1975:1418) har ålagts att lämna eller säkerhetsinformation som han enligt
5 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) har ålagts att lämna och kan under­
låtenheten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, ä r han skyldig att
ersätta konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar även

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som

tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.