SFS 1990:935

900935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:935

om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

U(kom MH irycke.

den 2 oktober 1990

Utfärdad den 6 sept ember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,3, 10, 17, 21, 29, 31 och 45 §§

konsumenttjänstlagen (1985:716) skall ha följande lydelse.

I § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare i sin yrkesmäs­

siga verksamhet utför åt konsumenter huvudsakligen för enskilt ändamål i

fall då tjänsten a vser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,
2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på

mark eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i de nna lag är

till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat

anges i lagen.

Första stycket gäller inte vid tjänster som avses i 1 § 2, om konsumenten

tillförsäkras e tt sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som ställs

som villkor för statlig bostadsfinansiering.

10 § Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från
sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet
eller änd amålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i

samband med avtalets ingående eller annars vid marknadföring har läm­

nats

1. av näringsidkaren,
2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller lik­

nande organisation för näringsidkarens räkning, eller

3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i

tidigare led.

Prop. 1989/90; 89 och 1989/90; 77, LU35, rskr. 300.

1747

y

¬

background image

SFS 1990:935

Första stycket gäller inte i fråga om u ppgifter som i tid har rättats på etf!

tydligt sätt och inte heller om näringsidkaren varken kände till eller borde

ha känt till uppgifterna.

'

17 § Vill konsum enten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han under­
rätta näringsidkaren om detta inom skälig tid eft er det att han märkt eller

bort märka felet (rekl amation). Reklamation får dock inte ske senare än
två år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra

anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta sake r, tio år efter
det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller

liknande utfästelse.

Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och

heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslu­
tades.

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post

eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när

detta gjordes.

21

Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra

avdrag på priset.

Om syftet med tj änsten i huvudsak är förfelat och näring sidkaren insett

eller bort inse detta, får konsumenten i st ället häva avtalet. Detsamma
gäller, om tjänsten har utförts i st rid mot förbud enligt 4§ marknadsfö­

ringslagen (1975:1418) eller 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den

inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten
får denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att
syftet med tjänsten i huvu dsak är förfelat och näringsidkaren insett eller

bort inse detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 4 § marknads­
föringslagen eller 6 § produktsäkerhetslagen, får konsumenten i stället
häva avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att

den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumen­
ten, får denne häva avtalet.

29 § Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva

avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten
dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Även i ett
sådant fall får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänste n i huvuds ak
är förfelat på grund av dröjsmålet och närin gsidkaren insett eller bort inse

detta.

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av

väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet i enlighet med
vad som sägs i första stycket.

31 § Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som den­

ne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjs­
målet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen

1748

^ Senaste lydelse 1988:1608.

¬

background image

kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han

SFS 1990:935

inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmå let på någon s om näringsidkaren har anlitat för att helt

eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldig­

het end ast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första

stycket. D etsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som nä­

ringsidkaren har anlitat eller någon an nan i tidigare led .

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne

tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat
ett sådant hinder som avses i första eller andra stycket för en felfri t jänst.

Näringsidkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjäns­
ten avviker från vad han särskilt har utfäst.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål

omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan
egendom som tillhö r konsumenten eller någon medlem av hans hushåll.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning

enligt första, andra eller tredje stycket ej skall o mfatta förlust i närings­

verksamhet.

45 § Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan tjänsten har

utförts och betalar inte konsumenten i rät t tid, får näringsidkaren inställa

arbetet till dess att konsumenten betalar. Om det följer av avtalet att

konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid
lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utföran­
det, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten lämnar
sin medverkan.

Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt möjligt

utföra arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig s kada för

konsumenten, om inte arbetet medför väsentliga kostnader eller olägenhe­
ter för näringsidkaren.

Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt till

ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom,
om konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans
sida.

Denna lag trä der i kraft den 1 jan uari 1991. I fråga om avtal som har

ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

1749

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.