SFS 1995:455 Lag om ändring konsumenttjänstlagen (1985:716)

SFS 1995_455 Lag om ändring konsumenttjänstlagen (1985_716)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:455
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 §§ konsument-

tjänstlagen (1985:716) skall ha följande lydelse.

5 §2 Näringsidkaren skall särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

1

Prop. 1994/95: 123, bet. 1994/95: LU16, rskr. 1994/95:267.

2

Senaste lydelse 1988: 1608.

747

background image

SFS 1995:455

1. i strid mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut

som väsentligen syftar till alt säkerställa, alt föremåmålet för tjänstten är

tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 6§ produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller

17 § marknadsföringslagen (1995:450).

9 §3 Tjänsten skall anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till

att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssyn-
punkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten skall också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud

enligt 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller 17 § marknadsförings-
lagen (1995:450) eller om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsar-
bete som han är skyldig att utföra enligt 8 § tredje stycket.

15 §4 Avser tjänsten förvaring av en lös sak gäller i stället för vad som

sägs i 9, 10 och 12— 14§§ att tjänsten skall anses felaktig, om förvaringen
anordnas på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om

avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentli-

gen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från

säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.

Tjänsten skall också anses felaktig, om förvaringen anordnas i strid mot

förbud enligt 6§ produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller 17 § marknads-
föringslagen (1995:450) eller på ett sätt som avviker från sådana uppgifter
enligt 10 § som inte har rättats på ett tydligt sätt.

21 §5 Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra
avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett

eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma
gäller, om tjänsten har utförts i strid mot förbud enligt 6§ produktsäker-
hetslagen (1988:1604) eller 17 § marknadsföringslagen (1995:450).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den

inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten
får denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att
syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller
bort inse detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 6 § produkt-
säkerhetslagen eller 17 § marknadsföringslagen, får konsumenten i stället
häva avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att

den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumen-
ten, får denne häva avtalet.

3

Senaste lydelse 1988:1608.

4

Senaste lydelse 1988:1608.

5

Senaste lydelse 1990:935.

748

background image

SFS 1995:455

33 §6 Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen
eller av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedöm-
ningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på
grund därav felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att
ersätta konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 underlåtit att lämna

säkerhetsinformation som han enligt 5§ produktsäkerhetslagen
(1988:1604) har ålagts att lämna eller sådan information av betydelse för
bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han
enligt marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att lämna och kan
underlåtenheten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, är han skyldig
att ersätta konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar även

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som
tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1988:1608.

749

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.