SFS 2005:61 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

050061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konsumenttjänstlagen

(1985:716)

dels att 17, 20, 28, 31 och 33 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 50 a §, och närmast före den

en ny rubrik av följande lydelse.

17 §

2 Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han under-

rätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller
borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två måna-
der efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.
Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på
mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller
på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte an-
nat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder,

får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades.

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller

avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta
gjordes.

20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om
det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskä-
ligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet,

om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov
erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att
avvisa erbjudandet.

Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett

näringsidkaren tillfälle till det.

Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock

inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts fel-
fritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig hän-
delse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om
tjänsten har tillhandahållit och bekostat.

1 Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161.

2 Senaste lydelse 2002:588.

SFS 2005:61

Utkom från trycket
den 8 mars 2005

background image

2

SFS 2005:61

28 § Konsumenten får kräva att näringsidkaren utför tjänsten.

Näringsidkaren är inte skyldig att utföra tjänsten, om det föreligger ett

hinder som han inte kan övervinna eller om utförandet skulle medföra olä-
genheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhål-
lande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs. Om ett förhållande
som nu nämnts upphör inom rimlig tid, får konsumenten dock kräva att nä-
ringsidkaren utför tjänsten.

Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten,

om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

31 §

3 Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne

tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet
beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förvän-
tas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäli-
gen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller

delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet en-
dast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.
Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som näringsidkaren
har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfo-

gas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett så-
dant hinder som avses i första eller andra stycket för en felfri tjänst. Närings-
idkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker
från vad han särskilt har utfäst.

Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål om-

fattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egen-
dom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egen-
domen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverk-
samhet.

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning enligt

denna paragraf inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

33 §

4 Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen eller

av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedömningen
av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på grund
därav felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att ersätta
konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 underlåtit att lämna sä-

kerhetsinformation som han enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451)
har förelagts att lämna eller sådan information av betydelse för bedöm-
ningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han enligt
marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att lämna och kan underlåten-
heten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, är han skyldig att ersätta kon-
sumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar även

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som

3 Senaste lydelse 1990:935.

4 Senaste lydelse 2004:455.

background image

3

SFS 2005:61

tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egendomen är
avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Begränsning av skadan

50 a § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att be-
gränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del
av förlusten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.