SFS 2004:455 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

040455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 9, 15, 21 och 33 §§ konsument-

tjänstlagen (1985:716) skall ha följande lydelse.

5 §

2 Näringsidkaren skall särskilt iaktta att tjänsten inte utförs

1. i strid mot sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som

väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt
från säkerhetssynpunkt, eller

2. i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller

17 § marknadsföringslagen (1995:450).

9 §

3 Tjänsten skall anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvi-

kelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att

säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt,
eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten skall också anses felaktig, om den har utförts i strid mot förbud

enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17 § marknadsföringsla-
gen (1995:450) eller om näringsidkaren inte har utfört sådant tilläggsarbete
som han är skyldig att utföra enligt 8 § tredje stycket.

15 §

4 Avser tjänsten förvaring av en lös sak gäller i stället för vad som sägs

i 9, 10 och 12–14 §§ att tjänsten skall anses felaktig, om förvaringen anord-
nas på ett sätt som avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvi-

kelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen

syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säker-
hetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.
Tjänsten skall också anses felaktig, om förvaringen anordnas i strid mot

förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller 17 § marknadsfö-

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Senaste lydelse 1995:455.

3 Senaste lydelse 1995:455.

4 Senaste lydelse 1995:455.

SFS 2004:455

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:455

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

ringslagen (1995:450) eller på ett sätt som avviker från sådana uppgifter en-
ligt 10 § som inte har rättats på ett tydligt sätt.

21 §

5 Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra

avdrag på priset.

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett el-

ler bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma gäller,
om tjänsten har utförts i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) eller 17 § marknadsföringslagen (1995:450).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte

kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får
denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att syftet med
tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta
eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen el-
ler 17 § marknadsföringslagen, får konsumenten i stället häva avtalet i dess
helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att den

inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten, får
denne häva avtalet.

33 §

6 Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 uppsåtligen eller

av vårdslöshet lämnat vilseledande uppgifter av betydelse för bedömningen
av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och är tjänsten på grund
därav felaktig enligt 10 § eller 15 § andra stycket, är han skyldig att ersätta
konsumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Har någon som avses i 10 § första stycket 2 eller 3 underlåtit att lämna sä-

kerhetsinformation som han enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451)
har förelagts att lämna eller sådan information av betydelse för bedöm-
ningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han enligt
marknadsföringslagen (1995:450) har ålagts att lämna och kan underlåten-
heten antas ha inverkat på avtalet om tjänsten, är han skyldig att ersätta kon-
sumenten skada som denne därigenom tillfogas.

Skadeståndsskyldigheten enligt första eller andra stycket omfattar även

ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller på annan egendom som
tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1995:455.

6 Senaste lydelse 1995:455.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.