SFS 2004:554 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

040554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konsumenttjänstlagen

(1985:716)

dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 51–61 §§, samt när-

mast före 51 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2 Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsu-

menter i fall då tjänsten avser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,
2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark

eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.
I 51–61 §§ finns särskilda bestämmelser om tjänster som avser uppfö-

rande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader).
Om det i ett avtal om en sådan tjänst ingår uppförande eller tillbyggnad av
en komplementbyggnad, anses också den tjänsten som en småhusentrepre-
nad.

I den mån annat inte framgår av 51–61 §§ är lagens allmänna bestämmel-

ser tillämpliga även på småhusentreprenader.

3 §

3 Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i la-
gen.

Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad

51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats
om

1. arbetets omfattning,
2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,
3. tiden för betalning, och
4. tiden för arbetets avslutande,

1 Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.

2 Senaste lydelse 2002:588.

3 Senaste lydelse 1990:935. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2004:554

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:554

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i öv-
rigt.

52 § Vid småhusentreprenad är konsumenten inte skyldig att betala för an-
nat än utförd del av entreprenaden.

Om det enligt 53 § skall göras en slutbesiktning, har konsumenten, trots

41 § första stycket, rätt att hålla inne tio procent av det avtalade priset till
dess att småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket.

53 § Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av par-
terna begär det.

Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Om flera näringsid-

kare utför arbeten i anslutning till varandra kan, om parterna är ense om det,
slutbesiktning i stället göras när samtliga arbeten har avslutats.

54 § Näringsidkaren skall i god tid underrätta konsumenten om när arbetet
beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall där-
efter utan dröjsmål meddela näringsidkaren om han eller hon begär besikt-
ning och, om så är fallet, utse en person att utföra besiktningen (besiktnings-
man).

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får näringsidkaren

göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.

Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla parterna samt den

kvalitetsansvarige enligt 9 kap. 13 § plan- och bygglagen (1987:10) till slut-
besiktningen.

55 § En besiktningsman som avses i 54 § skall ha den erfarenhet och kun-
skap som krävs för uppdraget. Han eller hon skall utföra sitt uppdrag med
opartiskhet och självständighet.

Besiktningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och

utlägg som uppdraget har krävt.

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen undersöka
om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. Resultatet av slutbesikt-
ningen skall snarast redovisas skriftligen till parterna och innehålla uppgift
om de förhållanden som besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet
skall också innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser ut-
göra fel enligt 9, 10 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade

felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprena-
den. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren
skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan
göras.

Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva

de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.

57 § Om inte annat har avtalats, är konsumenten skyldig att slutligt svara
för ersättningen till besiktningsmannen vid en slutbesiktning enligt 53 §. Om
det görs en sådan ny slutbesiktning som anges i 56 § andra stycket, skall nä-

background image

3

SFS 2004:554

ringsidkaren svara för den del av ersättningen som hänför sig till den nya be-
siktningen.

58 § Om slutbesiktning görs enligt 53 §, gäller följande i stället för 12 §.

Bedömningen av om småhusentreprenaden är felaktig skall göras med

hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då entreprenaden godkändes vid
slutbesiktning.

Vid tillämpningen av 39 § skall vad som där sägs om händelse som har in-

träffat före den tidpunkt som avses i 12 § i stället tillämpas på händelse som
har inträffat före den tidpunkt då entreprenaden godkändes vid slutbesikt-
ning.

59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § andra
stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om ett förhållande
som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig inom två år efter det att entreprenaden
godkändes vid slutbesiktning eller, om slutbesiktning inte har gjorts, inom
två år efter det att arbetena avslutades. Detta gäller dock inte om näringsid-
karen gör sannolikt att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed
jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande
förhållande på konsumentens sida.

60 § Sedan en småhusentreprenad har godkänts vid en slutbesiktning en-
ligt 53 §, får konsumenten endast åberopa fel som har antecknats i besikt-
ningsutlåtandet.

Trots första stycket får konsumenten åberopa fel som
1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktnings-

mannen inte har ansett utgöra fel,

2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid slutbe-

siktningen, eller

3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex månader från

slutbesiktningen.

61 § Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att tjänsten är fel-
aktig skall underrätta näringsidkaren om detta (reklamation).

Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver göras i

fråga om fel som

1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller
2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3.
Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning enligt 53 §, får

reklamation enligt 17 § första stycket inte göras senare än tio år efter det att
småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket, såvida inte an-
nat följer av garanti eller liknande utfästelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på

avtal som har ingåtts dessförinnan.

background image

4

SFS 2004:554

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.