SFS 2002:588 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

020588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om konsumenttjänstlagen

(1985:716)

dels att 1, 2 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsu-

menter i fall då tjänsten avser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,
2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark

eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

1 a §

I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten.

2 §

Lagen gäller inte

1. tillverkning av lösa saker,
2. installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för

att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak,

3. arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för att avhjälpa fel

i den sålda egendomen.

17 §

4

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han under-

rätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller
bort märka felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader ef-
ter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Rekla-
mation får dock inte ske senare än två år eller, i fråga om arbete på mark el-
ler på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på an-

1 Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa
aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier
(EGT L 171, 7.7.1999, s. 12, Celex 31999L0044).

3 Senaste lydelse 1990:935.

4 Senaste lydelse 1990:935.

SFS 2002:588

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:588

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

dra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat föl-
jer av en garanti eller liknande utfästelse.

Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder,

får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades.

Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller

avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta
gjordes.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.