SFS 2010:1006 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Konsumenttjänstlag (1985:716) / SFS 2010:1006 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)
101006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 54 § konsumenttjänstlagen

(1985:716) ska ha följande lydelse.

54 §

2

Näringsidkaren ska i god tid underrätta konsumenten om när arbetet

beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten ska där-
efter utan dröjsmål meddela näringsidkaren om han eller hon begär besikt-
ning och, om så är fallet, utse en person att utföra besiktningen (besiktnings-
man).

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får näringsidkaren

göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.

Besiktningsmannen ska så snart som möjligt kalla parterna samt den

kontrollansvarige enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) till slut-
besiktningen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2004:554.

SFS 2010:1006

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.