SFS 2010:1006 Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

101006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 54 § konsumenttjänstlagen

(1985:716) ska ha följande lydelse.

54 §

2

Näringsidkaren ska i god tid underrätta konsumenten om när arbetet

beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten ska där-
efter utan dröjsmål meddela näringsidkaren om han eller hon begär besikt-
ning och, om så är fallet, utse en person att utföra besiktningen (besiktnings-
man).

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får näringsidkaren

göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.

Besiktningsmannen ska så snart som möjligt kalla parterna samt den

kontrollansvarige enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900) till slut-
besiktningen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2004:554.

SFS 2010:1006

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.