SFS 1975:637

750637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:637

Lag

Utkom från trycket

den 19 augusti 1975

om ändring i lagen (1905:38 s.l) om köp och byte av

lös egendom;

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 38 § lagen (1905:38 s.l) om

köp och byte av lös egendo m skall ha nedan angivna lydelse.

38 § I fråga om ränta å köpeskillingen gälla bestämmelserna i

räntelagen (1975:635).

�ger säljaren kräva betalning mot att gods eller dokument hålles

köparen tillhanda, utgår dock, även om förfallodagen ej är bestämd i

förväg, ränta enligt 6 § räntelagen från den dag säljaren framställer

sådant krav samt, till följd av att betalningen därvid ej erlägges, inne­

håller gods eller dokument.

1328

I Prop. 1975:102, LU 30, rskr 23 4.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

SFS 1975: 637

gäller dock fortfarande i fall då ränta har börjat löpa före nämnda dag.

På rege ringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.