SFS 1985:717

850717.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:717

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös

den 3 september 1985

egendom;

1624

utfärdad den 11 juli 1985.

Enligt läksdagens beslut' föreskrivs att 54 § lagen (1905:38 s. 1) om köp

och byte av lös egendom skall ha nedan angivna lydelse.

54 § Har köparen ej inom två år från det godset av honom mottagits givit
säljaren meddelande, att han vill tala å fel eller brist, have sin talan

förlorat, utan så är att säljaren åtagit sig att jämväl efte r nämnda tid svara
för godset, eller svikligt förfarande ligger säljaren till last.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om avtal som har i ngåtts

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85: 110, LU 42, rskr 344.

:i

i

; '(

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.