SFS 1987:823

870823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:823

den 21 juli 1987

om ändring i lagen (1905: 38 s. 1) om köp och byte av lös

utkom från trycket

egendom;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1905:38 s. 1) om kö p

och byte av lös egendom skall ha följande lydelse.

1 §

De i denna lag givna stadganden om säljares och köpares rättigheter och

skyldigheter lände till efterrättelse, såvitt ej annat är uttryckligen överens­

kommet eller eljest må anses avtalat eller ock följer av handelsbruk eller

annan sedvänja.

Vad i denna lag är stadgat om köp skall i tillämpliga delar gälla i fråga om

byte.

Denna lag tillämpas inte i fall då lagen (1987: 822) om internationella köp

är tillämplig.

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer. I fråga om avtal

som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:128, LU 31, rskr. 266.

2019

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.