SFS 1990:931

900931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:931 Köplag;

Utkom fran trycket

den 2 oktober 1990

Utfärdad den 6 september 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

I § Denna lag gäller köp av lös egendom.

Lagen gäller i tillämplig a delar även byte av lös egendom.

1718

' Prop. 1988/89: 76 och 1989/90: 77, LU34, rskr. 299.

¬

background image

Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt.

SFS 1990:931

Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället

för bestämmelserna i 3, 13, 1 7-21 samt 30 � 40 §§ vad som föreskrivs i 4
kap. 11,12 och 18 - 19d §§ jordabalken. Om en tomträttsupplåtelse enligt
13 kap. 5 § jordabalken har innefattat överlåtelse av en byggnad, gäller de
nämnda bestämmelserna i jordabalke n dock inte om något annat följer av
13 kap. 8 § jordabalken.

2 § Lagen gäller beställning av en vara som skall tillverkas utom när

beställaren skall tillhan dahålla en väsentlig del av m aterialet. Lagen gäller
inte avtal om uppförande av byggnad eller anna n fast anläggning på mark

eller i vatt en.

Lagen gäller i nte avtal som innebär att den som skall leverera en vara

även skall utföra arbete eller någon a nnan tjänst, om tjänsten utgör den
övervägande delen av hans förpliktelse.

Avtalsfrihet

3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avta­

let, av praxis som har utbildats mellan p arterna eller av handelsbruk eller

annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Konsumentköp

4 § Lagen gäller inte i fall då kon sumentköplagen (1990:932) är tillämp­
lig.

Internationella köp

5 § Lagen gäller inte i fall då lagen (1987:822) om internationella köp är
tillämplig.

Varans avlämnande

Hämtningsköp

6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet

hade sitt afiarsställe eller, om han saknade affärsställe som hade sam band
med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti
ur vilket den skall tas fanns på en ann an plats, skall varan hållas tillgänglig
för avhämtning på denna plats.

Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

Transportköp

7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och sa mma ort eller

inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande
varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte

följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker a vlämnandet när

varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från

1719

¬

background image

SFS 1990:931

avsändningsorten. Om säljaren själv utfor transporten, sker avlämnandet
först när varan överlämnas till k öparen.

Har varan sålts "fritt", "levererad" eller "fritt levererad" med angivan­

de av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till
denna ort.

8 § Skall säljaren ordna transporten av varan, skall han ingå avtal om

transporten till bestämmelseorten med lämpligt transportmedel och på

sedvanliga villkor for en sådan transport.

Tiden for avlämnandet
9 § Skall varan inte avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och

följer tiden för avlämnandet inte heller annars av avtalet, skall varan

avlämnas inom skälig tid från köpet.

Skall varan avlämnas inom en viss tidrymd och framgår det inte av

omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten

för avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren.

Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma tidpunkten för avläm­

nandet, skall han i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig
för avhämtning.

Rätt att hålla inne varan

10 § Har säljaren inte gett kredit eller anstånd med betalningen, är han

inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av d okument eller

på a nnat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän betalning

sker.

Skall säljaren sända varan från den ort där den skall avlämnas, får han

infe med stöd av första stycket underlåta att avsända den. Han får dock
hindra att varan eller dokument avseende varan lämnas ut till köparen
innan betalning sker.

Kostnaderna för varan

11 § Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer

före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till

följd av något förhållande på köparens sida.

Risken för varan

Vad risken innebär

12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även
om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en

händelse som inte beror på säljaren.

Riskens övergång

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller

1720

enligt 6 eller 7 §.

¬

background image

\iii^

Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något

SFS 1990:931

forhållande på hans sida , går risken över på köparen när säljaren har gjort
vad som ankom mer på honom for att avlämnandet skall kunna ske.

Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken

över när tiden for avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan

finns tillgänglig for avhämtning.

14 § Risken går aldrig över på köparen förrän det genom märkning,

anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att

varan är avsedd för köparen.

Varor under transport

15 § Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid

köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig

att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den tran spor­

tör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken
for att varan vid köpet har forstörts, kommit bort, försämrats eller mins­

kat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst
köparen om d et.

öppet köp

16 § Har öppet köp avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken till
dess att varan lämnas tillbaka.

Varans beskaffenhet

överensstämmelse med avtalet m.m.
17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet

används,

2. vara ägnad f�r det s ärskilda ändamål f�r vilket varan var avsedd att

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål

och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkun­

skap och b edömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov

eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller ann ars försvarligt sätt, om förpackning

behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i först a eller andra stycket

eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat
förutsätta, är varan att anse som felaktig.

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana

uppgifter om vara ns egenskaper eller användning som säljaren har lämnat

1721

t

'i

¬

background image

SFS 1990:931

vid marknadsföring en av varan eller annars fore köpet och som kan antas

ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med

sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan

än säljaren, i tidigare säljled eller for säljarens räkning, före köpet har

lämnat vid markn adsföringen av varan och som kan a ntas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till

eller borde ha känt till uppgift erna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på

ett tydligt sätt.

Befintligt skick

19 § �ven om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande

allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper

eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha

inverkat på köpet,

^

2. säljaren fore köpet har underlåtit att upplysa köparen om et t sådant

väsentligt forhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att
bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans

pris och övriga omständigheter med fog har kun nat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt

skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till

utropspriset.

Undersökning av varan före köpet

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till

vid köpet.

Har köparen fore köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning

'

underlåtit att följa säljare ns uppmaning att undersöka den, får han inte

såsom fel åbe ropa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte

I

säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

!⬢

Andra stycket gäller även när köparen fore köpet har fått tillfälle att

;⬢

undersöka prov på varan och felet gälle r en egenskap som skulle framgå av

!,

provet.

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger
21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess

beskaffenhet nä r risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för

fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan e fter det att risken ha r gått över på

köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av sälja­
rens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller

1722

liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara f�r varans

¬

background image

Användbarhet eller an dra egenskaper och försämringen avser en egenskap

SFS 1990:931

som omfattas av utPastelsen.

Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande

Påföljderna
22 § Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte

på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23-

29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.
Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Fullgörelse

23 § Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Säljaren är
dock inte skyldig att fullgöra kö pet, om det föreligger ett hinder som han
inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som
inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör

köpet.

Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köpa­

ren dock kräva att säljaren fullgör köpet.

Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han

väntar orimligt länge med at t framställa kravet.

24 § Frågar säljaren om köparen trots dröjsmålet godtar avlämnande
inom en viss tid eller meddelar säljaren att han kommer att fullgöra köpet
inom en viss tid och s varar köparen inte inom skälig tid efter det att han

har fått frågan eller meddelandet, får köparen inte häva köpet om säljaren
fullgör det inom den tid som han har angett.

Hävning
25 § Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtals­

brottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde
ha insett detta.

Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för varans avläm­

nande och är den inte oskäligt kort, får köparen även häva köpet om var an
inte avlämnas inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren

meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

26 § Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för

köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan
väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva
köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet ä r
väsentligen förfelat genom dröjsmålet.

Skadestånd

27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom

säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder

1723

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.