SFS 1996:776 Lag om ändring i köplagen (1990:931)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Köplag (1990:931) / SFS 1996:776 Lag om ändring i köplagen (1990:931)
SFS 1996_776 Lag om ändring i köplagen (1990_931)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

1237

SFS 1996:776
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i köplagen (1990:931);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 § köplagen (1990:931) skall

ha följande lydelse.

63 § Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet.
Motparten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill in-
träda.

Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens fullgörelse

inne, får denne kräva att boet fullgör sin prestation eller, om anstånd har
medgetts, utan oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sin
fullgörelse. �r tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får denne kräva
säkerhet om det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom
mot förlust.

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket

inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt andra
stycket, får motparten häva köpet.

�verlämnas varan till köparen eller hans konkursbo efter det att

ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före-
tagsrekonstruktion har gjorts beträffande köparen eller denne försatts i
konkurs och har betalning inte skett, får säljaren kräva att varan
lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka, om betalning
sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till be-
talning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter uppmaning
ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den

så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförmin-
skad, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraft-

trädandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.