Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1964:680
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:608
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
SFS nr:

1964:680
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1964-11-20
Ändrad: t.o.m. SFS

1992:608
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område där den förordnade äger upptaga protest.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser.
Förordning (1977:833).

2 §   Det åligger förrättningsmannen att efter framställning upptaga protest av växel eller check.

När protest upptages, skola bestämmelserna i 89 och 90 §§ växellagen eller 67 och 68 §§ checklagen iakttagas noggrant.

3 §   Vad som förekommit vid protest skall omedelbart antecknas i protokoll i enlighet med bestämmelserna i 91 § växellagen och 69 § checklagen.

Växeln eller checken skall, sedan den försetts med bevis om protesten, jämte avskrift av protokollet tillhandahållas sökanden.

Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängligt för envar som önskar taga del därav.

När förordnandet upphör, skola förrättningsmannens protokoll överlämnas till länsstyrelsen.

4 §   För varje växel- eller checkprotest får förrättningsmannen ta ut ersättning med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdesskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester.

För kopia av protokoll när kopian utfärdas utan samband med en förrättning får ersättning tas ut med tio kronor.

Ersättning för resa betalas enligt de grunder som länsstyrelsen fastställer.

Ersättningen skall antecknas på den kopia av protokoll som tillställs sökanden. På begäran skall lämnas särskilt kvitto. Förordning (1992:608).

5 §   Länsstyrelsen skall tillse att förrättningsmannen fullgör sina skyldigheter enligt växellagen och checklagen samt denna kungörelse.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.