SFS 1977:673

770673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:673

Lag

Utkom från trycket

den 13 sept. 1977

om äodrmg i förordnmgen (1845:50 s. 1) i avseende på

handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård

kvarbliva;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att rubriken till förordningen

(1845:50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i
säljarens vård kvarbliva, samt 1 och 2 §§ förordningen skall ha nedan

angivna lydelse.

Lag om handel med lösören, som köparen låter i

säljarens vård kvarbliva

I

Vill d en. som tillhandlar sig lösö ren och tillåter, att desamma få i

säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmät­

ning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets till­

gångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å
de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en vecka
därefter i ortstidning inom den o rt, där säljaren bor, låta införa kungörelse
om avhandlingen med uppgift om säl jarens och köparens namn och yrken,
dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens belopp.

Avhandlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i o rtstidning skall

dels inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde uppvisas för

kronofogdemyndigheten i d en ort där egendomen finnes, och i bestyrkt

avskrift tillställas myndigheten, dels inom en månad från samma dag
företes inför tingsrätten i orten till intagande i de ss protokoll.

2 §⬢ '

Tingsrätten för förteckning över uppvisade och inprotokollerade

köpeavhandlingar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 1 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

kungörande som h ar beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

Köpeavhandling, om vilken kungörelse finnes anslagen vid utgången av

december 1977, skall införas i förtecknin g som sägs i 2 §, varefter kungö­

relsen får nedtagas.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

1634

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop, 1976/77:6.3, KU 45. rskr 336.

^ Sen aste lydelse 1970:442.

Senaste lydelse 1970:442.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.