SFS 1981:800

810800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ZXIUAX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:KTMGKQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KTMGKQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KTMGKQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KTMGKQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:800 </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med l�s�ren, </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft11">som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva; </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 september i98i </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 25 juni I98I. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1845:50 s. 1) om handel </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft14">med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva'', skall ha nedan <br/>angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">�r k�peavhandling s� uppr�ttad och behandlad, som i 1 � s�gs, men </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">intr�ffar utm�tning inom trettio dagar efter det avhandlingen inf�r r�tten </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">f�reteddes, eller f�rs�tts s�jjaren i konkurs efter ans�kning, som gjorts </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft14">inom sagda tid, �r den s�lda egendomen ej fredad fr�n att utm�tas eller att <br/>r�knas till konkursboet. Detsamma g�ller, n�r ans�kan om f�rordnande av </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom n�mnda tid och kon�</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">kurs f�ljt p� ans�kan, som gjorts inom tre veckor fr�n det att verkan av </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft15">godmansf�rordnandet f�rf�ll eller, n�r f�rhandling om offentligt ackord <br/>f�ljt, ackordsfr�gan avgjordes. G�rs efter utg�ngen av den i f�rsta punkten <br/>angivna tiden j�v mot k�peavhandling, vilken �r s� uppr�ttad och behand�</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">lad, som nyss sagts, �r, om j�vet g�rs vid utm�tningstillf�lle, fordrings�ga�</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft15">ren skyldig att, om han vill fullf�lja j� vet, inom en m�nad d�refter v�cka <br/>talan mot s�v�l s�ljaren som k�paren vid tingsr�tten i den ort d�r krono�</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft15">fogdemyndigheten finns. G�r han inte det, har han f�rlorat sin talan. God�<br/>set skall genast bel�ggas med kvar stad och s�kanden skall, om han vill att <br/>�tg�rden skall best�, inom Qorton dagar efter utm�tningsf�rr�ttningen hos </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">kronofogdemyndigheten st�lla full borgen f�r den kostnad och skada, som </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft12">kan orsakas av kvarstaden. Var s�ljarens egendom avtr�dd till konkurs, </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft14">skall vad om �tervinni ng av l�s egendom till konkursbo �r stadgat i 40 b � <br/>konkurslagen (1921:225) �ga motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som nu sagts om konku rs �ger motsvarande till�mpning om i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft15">offentligt ackord fastst�lles. I fr�ga om talan med anledning av ackordsf�r�<br/>handling �ga 17 och 18 �� ackordsla gen (1970:847) m otsvarande till�mp�<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft15">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982. <br/>Har j�v mot en k�peavhandling framst�llts vid ett utm�tningstillf�lle f��</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">re ikrafttr�dandet men har tiden f�r v�ckande av talan ej g�tt till �nda f�re </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft15">ikrafttr�dandet, f�r talan d�refter v�ckas antingen vid den domstol som <br/>anges i den �ldre best�mmelsen eller vid den domstol som anges i den nya </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft12">Torkel Gregow </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr351. </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft12">"'Senaste lydelse 1970:853. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:800

om �ndring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med l�s�ren,

utkom fr�n trycket

som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva;

den 8 september i98i

utf�rdad den 25 juni I98I.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1845:50 s. 1) om handel

med l�s�ren, som k�paren l�ter i s�ljarens v�rd kvarbliva'', skall ha nedan
angivna lydelse.

3

�r k�peavhandling s� uppr�ttad och behandlad, som i 1 � s�gs, men

intr�ffar utm�tning inom trettio dagar efter det avhandlingen inf�r r�tten

f�reteddes, eller f�rs�tts s�jjaren i konkurs efter ans�kning, som gjorts

inom sagda tid, �r den s�lda egendomen ej fredad fr�n att utm�tas eller att
r�knas till konkursboet. Detsamma g�ller, n�r ans�kan om f�rordnande av

god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom n�mnda tid och kon�

kurs f�ljt p� ans�kan, som gjorts inom tre veckor fr�n det att verkan av

godmansf�rordnandet f�rf�ll eller, n�r f�rhandling om offentligt ackord
f�ljt, ackordsfr�gan avgjordes. G�rs efter utg�ngen av den i f�rsta punkten
angivna tiden j�v mot k�peavhandling, vilken �r s� uppr�ttad och behand�

lad, som nyss sagts, �r, om j�vet g�rs vid utm�tningstillf�lle, fordrings�ga�

ren skyldig att, om han vill fullf�lja j� vet, inom en m�nad d�refter v�cka
talan mot s�v�l s�ljaren som k�paren vid tingsr�tten i den ort d�r krono�

fogdemyndigheten finns. G�r han inte det, har han f�rlorat sin talan. God�
set skall genast bel�ggas med kvar stad och s�kanden skall, om han vill att
�tg�rden skall best�, inom Qorton dagar efter utm�tningsf�rr�ttningen hos

kronofogdemyndigheten st�lla full borgen f�r den kostnad och skada, som

kan orsakas av kvarstaden. Var s�ljarens egendom avtr�dd till konkurs,

skall vad om �tervinni ng av l�s egendom till konkursbo �r stadgat i 40 b �
konkurslagen (1921:225) �ga motsvarande till�mpning.

Vad som nu sagts om konku rs �ger motsvarande till�mpning om i st�llet

offentligt ackord fastst�lles. I fr�ga om talan med anledning av ackordsf�r�
handling �ga 17 och 18 �� ackordsla gen (1970:847) m otsvarande till�mp�
ning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982.
Har j�v mot en k�peavhandling framst�llts vid ett utm�tningstillf�lle f��

re ikrafttr�dandet men har tiden f�r v�ckande av talan ej g�tt till �nda f�re

ikrafttr�dandet, f�r talan d�refter v�ckas antingen vid den domstol som
anges i den �ldre best�mmelsen eller vid den domstol som anges i den nya

best�mmelsen.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr351.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.

"'Senaste lydelse 1970:853.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.