SFS 1981:800

810800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:800

om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören,

utkom från trycket

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

den 8 september i98i

utfärdad den 25 juni I98I.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s. 1) om handel

med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva'', skall ha nedan
angivna lydelse.

3

�r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men

inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen inför rätten

företeddes, eller försätts säjjaren i konkurs efter ansökning, som gjorts

inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att
räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av

god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och kon­

kurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av

godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord
följt, ackordsfrågan avgjordes. Görs efter utgången av den i första punkten
angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behand­

lad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsäga­

ren skyldig att, om han vill fullfölja jä vet, inom en månad därefter väcka
talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där krono­

fogdemyndigheten finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. God­
set skall genast beläggas med kvar stad och sökanden skall, om han vill att
åtgärden skall bestå, inom Qorton dagar efter utmätningsförrättningen hos

kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som

kan orsakas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs,

skall vad om återvinni ng av lös egendom till konkursbo är stadgat i 40 b §
konkurslagen (1921:225) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konku rs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför­
handling äga 17 och 18 §§ ackordsla gen (1970:847) m otsvarande tillämp­
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
Har jäv mot en köpeavhandling framställts vid ett utmätningstillfälle fö­

re ikraftträdandet men har tiden för väckande av talan ej gått till ända före

ikraftträdandet, får talan därefter väckas antingen vid den domstol som
anges i den äldre bestämmelsen eller vid den domstol som anges i den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr351.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.

⬢'Senaste lydelse 1970:853.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.