SFS 1987:691

870691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:691

öiil ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören,

utkom från trycket

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva^ skall ha

följande lydelse.

3

�r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men

inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen inför rätten
företeddes, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts

inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att

räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av
god man enligt acko rdslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och kon­

kurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av

godmansförordnande förföll eller, när förhandling om offentligt ackord
följt, ackordsfrågan avgjordes. Görs efter utgången av den i första punkten
angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behand­
lad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfalle, fordringsäga­
ren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka
talan mot såväl säljaren som köparen vid tingsrätten i den ort där kronofog­
demyndigheten finns. Gör han inte det, har han förlorat sin talan. Godset
skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skall, om han vill att
åtgärden skall be stå, inom fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos

kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som

kan orsakas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till k onkurs,
skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap .
19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga m otsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om ko nkurs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför­

handling äga 17 och 18 §§ ackords lagen (1970:847) m otsvarande tillämp­
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 3 2, rskr. 320.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 673.

' Senaste lydelse 1981:800.

1609

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.