SFS 1988:386

880386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

uP

Lag

oiri ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören,

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva^ skall ha

följande lydelse.

I

Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i

säljarens vård kvarbliva, a tt vad han tillhandlat sig skall fredas från utmät­

ning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets
tillgångar avs kiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteck­

ning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall inom en
vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta införa
kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljaren s och köparens namn
och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskilling­
ens belopp. Avhandlingen Jämte bevis om att kungörelsen införts i ortstid­

ning skall dels inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde uppvi­
sas för kronofogdemyndigheten i det län där egendomen finns, och i

fetyrkt avskrift tillställas myndigheten, dels inom en månad från samma

företes inför tingsrätten i den ort där egendomen finns till in tagande i

dess protokoll.

SFS 1988:386

Utkom från trycket

den 13juni 1988

CV'Prop. 1987/88; 152, LU 3 4, rskr. 309.

j lfl tfä'''" > Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673

Senaste lydelse 1977:673.

955

¬

background image

SFS 1988:386

3 §" �r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sä gs, men

inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen inför rätten

företeddes, eller försätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts

inom sagda tid, är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att
räknas till konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av

god man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och kon­

kurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av

godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord

följt, ackordsfrågan avgjordes. Görs efter utgången av den i första punkten
angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad och behand­

lad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstillfälle, fordringsäga­

ren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka
talan mot såväl säljaren som köparen vid den tingsrätt som avses i 1 §. Gör
han inte det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläggas med

kvarstad och sökanden skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom

fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos kronofogdemyndigheten
ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarsta-
den. Var säljarens egendom avträdd till k onkurs, skall vad om återvinning
av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen
(1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför­

handling äga 17 o ch 18 §§ ackordslagen (1970:847) motsvarande tillämp­

ning.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1987:691.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.