SFS 1970:853

700853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 853

Lag

om ändring i förordningen (1845: 50 s. I) i avseende på handel om lösören,

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3§ förordningen (1845:50 s. 1) i avseende på handel

om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, skall ha nedan

angivna lydelse.

3 §.2

Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs, men in­

träffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen inför rätten före­

teddes, eller försättes säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom

sagda tid, vare den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att till

konkursboet räknas. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av god

man enhgt ackordslagen (1970: 847) gjorts inom nämnda tid och konkurs

följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att verkan av godmans-

förordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord följt,

ackordsfrågan avgjordes. Göres efter utgången av den i första punkten an­

givna tid jäv mot köpeavhandling, vilken befinnes så upprättad och behand­

lad, som nyss sagts, vare, där jävet göres vid utmätningstillfälle, fordrings­

ägaren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en månad därefter väcka

talan mot såväl säljaren som köparen vid den domstol, till \ulken utmät­

ningsmannens tjänstgöringsområde hör, eller vare all talan i ty mål kvitt;

och stånde godset i kvarstad, därest sökanden inom fjorton dagar efter ut­

mätningsförrättningen hos överexekutor ställer full borgen för den kostnad

och skada, som av kvarstaden följa kan; var säljarens egendom avträdd till

konkurs, skall vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat

i 39 § konkurslagen äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället

offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför­

handling äga 17 och 18 §§ ackordslagen (1970:847) motsvarande tillämp­

ning.

» Prop. 1970:136, ILU 65, rskr 449.

' Senaste lydelse 1963: 256.

¬

background image

1970 . Nr 853 och 854

2143

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971,

Äldre bestämmelser gäller, när beslut om inledande av ackordsförband-

ling meddelats enligt lagen (1921:227) om ackordsförbandling utan kon­

kurs.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GE IJER

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.