SFS 1970:442

700442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 442

Lag

om ändimg i förordningen. (1845; 50 s. 1) i avseende på handel om lösören,

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagenS funnit

gott förordna, att 1, 2 och 4 §§ förordningen (1845: 50 s. 1) i avseende på

handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, skall ha

nedan angivna lydelse.

1 §.2

Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i sälja­

rens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning

för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från boets tillgångar

avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med förteckning å de

köpta persedlarna och vittnens underslcrift. Han skall inom en vecka där­

efter i tidning med spridning inom den ort, där säljaren bor, låta införa kun­

görelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och köparens namn och

yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord samt köpeskillingens be­

lopp. Avh^dlingen jämte bevis om att kungörelsen införts i tidning skall

dels inom åtta dagar från den dag då kungörelsen skedde uppvisas för Icro-

nofogdemyndigheten i den ort där egendomen finnes, och i bestyrkt avskrift

tillställas myndigheten, dels inom en månad från samma dag företes inför

tingsrätten i orten till intagande i dess protokoll.

2 §.^

Tingsrätt bör genast hos sig, till allmänhetens kännedom, angående upp­

visade och inprotokollerade köpeavhandlingar, offentligen anslå kungörelser

av enahanda innehåll, som ovan nämnt är.

4 §.«

Utan hinder därav, att med köpehandling om l�s egendom blivit så för­

faret, som här ovan sagt är, äge rätten efter omständigheterna pröva av­

handlingens giltighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Har kungörande i kyrka om

lösöreköp skett före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelse be­

träffande det köpet.

^ Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

= Senaste lydelse 1947: 470.

" Senaste lydelse 1946: 840.

,'1;

¬

background image

1056

1970 . Nr 442 och 443

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrhdt och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.