SFS 2018:473 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 2018:473 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
SFS2018-473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören,

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1845:50 s. 1) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva2 ska införas en ny
paragraf, 5 §, av följande lydelse.

5 § I 9 § lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
finns en särskild bestämmelse om verkan av en registrering av en inter-
nationell säkerhetsrätt i rullande järnvägsmateriel.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr. 2017/18:259.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:673.

SFS

2018:473

Publicerad
den

11 maj 2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.