SFS 1996:249 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

SFS 1996_249 Lag om ändring i lagen (1845_50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med
lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-
bliva;

SFS 1996:249
Utkom från trycket
den 30 april 1996

397

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1-3 §§ lagen (1845:50 s. 1) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, skall ha
följande lydelse.

1 §2 Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i

säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från
utmätning för säljarens skuld och i händelse av dennes konkurs från
boets tillgångar avskiljas, upprätte skriftlig avhandling om köpet med
förteckning å de köpta persedlarna och vittnens underskrift. Han skall
inom en vecka därefter i ortstidning inom den ort, där säljaren bor, låta
införa kungörelse om avhandlingen med uppgift om säljarens och
köparens namn och yrken, dagen då köpeavhandlingen blivit uppgjord
samt köpeskillingens belopp. Avhandlingen jämte bevis om att kun-
görelsen införts i ortstidning skall inom åtta dagar från den dag då
kungörelsen skedde ges in för registrering till kronofogdemyndigheten
i det län där egendomen finns.

2 §3 Vid överklagande av kronofogdemyndighetens beslut tillämpas

18 kap. utsökningsbalken.

3 §4 Är köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs,
men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs
in till kronofogdemyndigheten i det län där egendomen finns, eller för-
sätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid,
är den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att räknas till
konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om förordnande av god
man enligt ackordslagen (1970:847) gjorts inom nämnda tid och
konkurs följt på ansökan, som gjorts inom tre veckor från det att
verkan av godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om
offenligt ackord följt, ackordsfrågan avgjordes. Görs efter utgången av
den i första punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är
så upprättad och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid ut-
mätningstillfälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja

jävet, inom en månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som

köparen vid tingsrätten i den ort där egendomen finns. Gör han inte
det, har han förlorat sin talan. Godset skall genast beläggas med kvar-

stad och sökanden skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse 1988:386.

3

Senaste lydelse 1977:673.

4

Senaste lydelse 1988:386.

background image

SFS 1996:249

fjorton dagar efter utmätningsförrättningen hos kronofogdemyn-
digheten ställa full borgen för den kostnad och skada, som kan orsa-
kas av kvarstaden. Var säljarens egendom avträdd till konkurs, skall
vad om återvinning av lös egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap.

19 och 20 §§ konkurslagen (1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i

stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av
ackordsförhandling äga 17 och 18 §§ ackordslagen (1970:847) motsva-

rande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Beträffande köpeavhandling

som visats upp för kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

398

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.