SFS 1996:767 Lag om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-bliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 1996:767 Lag om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-bliva
SFS 1996_767 Lag om ändring i lagen (1845_50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-bliva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:767
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med
lösören, som köparen låter i säljarens vård kvar-
bliva;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1845:50 s.l) om

handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva skall ha
följande lydelse.

3 §2 �r köpeavhandling så upprättad och behandlad, som i 1 § sägs,
men inträffar utmätning inom trettio dagar efter det avhandlingen gavs
in till kronofogdemyndigheten i det län där egendomen finns, eller för-

sätts säljaren i konkurs efter ansökning, som gjorts inom sagda tid, är
den sålda egendomen ej fredad från att utmätas eller att räknas till
konkursboet. Detsamma gäller, när ansökan om företagsrekonstruktion
enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion gjorts inom nämnda
tid och konkurs följt på ansökan, som gjorts under företagsrekonstruk-
tionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företags-
rekonstruktionen skall upphöra. Görs efter utgången av den i första
punkten angivna tiden jäv mot köpeavhandling, vilken är så upprättad
och behandlad, som nyss sagts, är, om jävet görs vid utmätningstill-
fälle, fordringsägaren skyldig att, om han vill fullfölja jävet, inom en
månad därefter väcka talan mot såväl säljaren som köparen vid tings-
rätten i den ort där egendomen finns. Gör han inte det, har han förlorat
sin talan. Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden
skall, om han vill att åtgärden skall bestå, inom fjorton dagar efter
utmätningsförrättningen hos kronofogdemyndigheten ställa full borgen
för den kostnad och skada, som kan orsakas av kvarstaden. Var sälja-
rens egendom avträdd till konkurs, skall vad om återvinning av lös
egendom till konkursbo är stadgat i 4 kap. 19 och 20 §§ konkurslagen
(1987:672) äga motsvarande tillämpning.

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i

stället offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av
ackordsförhandling tillämpas 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om företags-

rekonstruktion.

1224

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1996:249.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträ-

dandet gäller dock äldre bestämmelser.

background image

1225

SFS 1996:767

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.