SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
SFS 1997_361 Lag om ändring i lagen (1845_50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

622

SFS 1997:361
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens
vård kvarbliva;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 § lagen (1845:50 s. 1) om han-

del med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva2 orden ⬝det
län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝.

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 1 § 1996:249.

background image

623

SFS 1997:361

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt