SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva / SFS 1997:361 Lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
SFS 1997_361 Lag om ändring i lagen (1845_50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

622

SFS 1997:361
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel
med lösören, som köparen låter i säljarens
vård kvarbliva;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 § lagen (1845:50 s. 1) om han-

del med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva2 orden ⬝det
län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝.

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 1 § 1996:249.

background image

623

SFS 1997:361

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.